ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร1368331515
2ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว1368331515
3ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร1368331515
4ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง1368331515
5ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ1368331515
6ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย1368331515
7ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า1368331515
8ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย1368331515
9ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์1368331515
10ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน1368331515
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น1368331515
12ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์1368331515
13ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์1368331515
14ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย1368331515
15ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ1368331515
16ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)1368331515
17ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง1368331515
18ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง1368331515
19ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ1368331515
20ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี1368331515
21ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์1368331515
22ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม1368331515
23ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี1368331515
24ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด1368331515
25ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายถาวร คูณิรัตน์1368331515
26ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายวิชัย แสงศรี1368331515
27ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ1368331515
28ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายเธียนไท คำล้าน1368331515
29ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข1368331515
30มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล1368331515
31มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล1368331515
32มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค1368331515
33มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด1368331515
34มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์1368331515
35มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)1368331515
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน