ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคอิสาน
ช่วงเวลา   ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน159 57 44 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองคาย 2นางละออตา พงษ์ฤทัศน์105 62 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย211 78 1225 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง203 25 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา104 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา148 48 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา157 59 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง108 32 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย194 38 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์203 67 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข156 63 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว176 104 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก)169 5 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ199 67 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครพนม 1250 8 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา185 24 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร246 102 527 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 1175 21 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ258 15 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 3นายทินกร อินทะนาม182 68 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่156 37 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์208 63 224 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายสนอง สุดสะอาด186 37 1124 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์175 116 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ260 59 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน197 25 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง221 16 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ145 66 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก334 96 132118 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์217 12 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร237 108 11233211317 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว262 77 1348 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร188 17 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง143 53 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ176 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย183 110 12115 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า179 117 161228 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย214 20 123 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์181 20 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน225 4 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น200 31 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์229 37 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์214 33 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย192 41 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ292 21 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)218 2 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง233 39 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง192 25 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ186 29 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี260 49 224 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์181 95 1135 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม198 32 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี210 153 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด252 14 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์242 24 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน217 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์209 37 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์144 20 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์254 44 2114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์230 35 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี225 47 213 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ56 29 415 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ81 22 22 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์45 6 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์55 17 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู84 32 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก35 4 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์60 10 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 83 55 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล81 77 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค37 11 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 3150 28 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์66 31 1113 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)85 50 12115 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด63 24 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 19นายไพโรจน์ พรมสอน52 4 0 คลิกดูรายโรง
รวม 13186 3222 2 4 17 17 16 5 31 30 29 16 15 8 0 0 190 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน