แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน99 57 2 1 159 159 9168108534150100815371362016121213151572
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นางละออตา พงษ์ฤทัศน์57 46 2 105 105 7530472025500004985541521001
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย73 132 6 211 199 11089107434780000101928826242664421818314
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง133 69 2 1 205 205 1654910021712020015198102262517843321520311
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา42 60 2 104 104 594540540211001091352191523128710
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา91 54 2 1 148 137 101388772451200141314722211871141611127
7ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา96 58 3 157 157 12534642943301002015081181813331321141486
8ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง93 14 1 108 108 1026533291201400010737108264167108
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย106 85 3 194 194 1306410865781100141826629323165111112616031
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์99 100 4 203 203 1397189111061040018202101151532566441225204
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข85 66 5 156 143 9944797533000061401101174111131319
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว157 19 176 176 127534643652000028173654320251373180
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก)94 76 1 171 171 1116052216850000281534734182161143121713921
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ118 79 1 1 199 199 15445577857140000818611727181733113196
15ประถมศึกษานครพนม 1149 96 4 1 250 250 166859933973000062289258122295122119814
16ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา87 93 5 185 185 1533269228270000417015932131111764
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร145 98 3 246 246 194521024187701008229992940347554212362401
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ59 110 3 3 175 173 8192108363820300916975759812111668
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ142 111 4 1 258 195 11481156164060100152146849151676113316710
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์76 102 4 182 182 14339981349200007166162341175
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่93 60 1 2 156 156 11245507867030016150822112177223713717
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์147 59 2 208 208 184245617111700002193154171611432208
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม141 45 186 186 158293188030100412495197124221911340
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์115 57 3 175 175 9778653098700008172105161010155421716114
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ157 98 5 260 260 8717347111015370021225623486613224713
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน132 61 2 2 197 197 1564180696160100161951115318621121197
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง151 67 2 1 221 162 111527212569240018159692921133121211813626
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ96 47 1 1 145 144 1301441982110100201451441134
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก228 101 5 334 334 2459184241492010005430615966241511422112825665
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์130 85 2 217 217 1595897481801005820311516233084111612089
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร141 93 1 2 237 237 18654592314316060028229151191325212312521223
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว161 98 2 261 259 17585462711817020047237142241225842531821139
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร115 69 4 188 188 1533545188913080051711122710144356222188
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง57 78 4 4 143 143 72714226620000311369475135411382
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ87 85 4 176 176 128484211363020081709457125512812511016111
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย92 86 5 183 182 123593318105150800141761261579323212316413
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า87 86 8 181 27 1895020104001261211212111126
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม117 93 3 1 214 213 1506351121341106001720210541161562141111118823
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด111 69 1 181 181 11566396120804001617310120122051441241181
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน116 104 5 225 219 12396441711714050026199895102053131263141818529
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น98 99 2 1 200 197 1128711348160000171849618139912983261981
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์90 134 5 229 229 163681021512712000002171091221204362812271
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์79 126 7 2 214 214 136791015981801002120366222030816312211112215
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย100 89 3 192 192 1246872128714100027185912710171391312191837
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ122 163 4 3 292 292 1901031393410410100015266101331945943334826023
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)102 115 1 218 218 1714886137170100217616851112181
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง60 168 4 1 233 233 15182103306291100231951219141712223522718620
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง131 59 2 192 192 15438769119500001418425931526923132271872
49ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ123 61 2 186 186 100878947549000061774661222377224241812
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี154 100 5 1 260 260 154106563312517030014226771418241485621917922
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์105 74 2 181 181 12656671467110000171639831161141111415618
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม85 110 3 198 198 139596530741300003172120238172114198
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี83 119 7 1 210 210 1456566319570000192009413153683222232719014
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด171 78 2 1 252 252 1945813219621500003322899383432561314320237
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์170 66 2 4 242 242 189551039114102100162341154121337510132403
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน131 84 2 217 217 157608417987000010205116251147753118135
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์104 101 3 1 209 146 106406546281000813860814206552133512617
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์86 56 2 144 140 10041682641000061312064411145810
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์110 137 6 1 254 254 14311155221519030020239142341517524111421925
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์164 65 1 1 231 229 16961918931203001921211024212985121216252
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี108 112 2 3 225 225 14877791310780200222151301919115514826152232
62มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ2 35 10 9 56 56 35346642000005548412541
63มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ1 54 20 6 81 80 2060334016400005753667631114126725
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์2 24 12 7 45 41 635281360000043926522121373
65มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์13 23 12 7 55 55 10451923131000034736432321255
66มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู7 48 16 12 83 83 186632212660000168255935111167112
67มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก4 19 4 8 35 35 8272498200002341537321111341
68มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์2 35 13 10 60 60 654331119304009563326731111546
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 2 59 9 13 83 82 10723030113010026446325112761
70มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล1 40 27 13 81 81 136849142410000475641121221178
71มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค2 18 10 6 36 36 730218620000031211511111361
72มัธยมศึกษา 312 17 15 16 50 50 4461917172020054734232111442
73มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์2 35 18 11 66 66 105640725501008653376311331312651
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)6 54 14 11 85 85 226332376701001284475941115167510
75มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด6 31 15 11 63 63 8554191810200357335821121122565
76มัธยมศึกษา 19นายไพโรจน์ พรมสอน3 27 14 8 52 52 9433420400000251213344131212552
รวม 6,906 5,701 393 190 13,190 12,787 8346 4490 4991 1430 5118 552 15 120 0 0 1220 0 6523 1601 944 1150 390 239 166 156 93 77 76 50 296 11528 833
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/01/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน