แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร136 93 1 2 232 232 18654572314317060028229151191325212312521223
2ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว160 99 3 262 260 17585462711817020046236142241225842531821139
3ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร115 69 4 188 188 1533545189013080051721122710144356222188
4ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง58 77 4 4 143 143 72714226720000311369475135411382
5ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ87 85 4 176 176 128484101373020081709457125512812511016111
6ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย93 85 5 183 182 123593318105150800141761261579323212316413
7ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า86 86 7 179 26 1895020104001261211212111126
8ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย117 93 3 1 214 213 1506351121341106001720210541161562141111118823
9ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์112 68 1 181 181 11566396120804001617310120122051441241181
10ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน120 100 4 1 225 219 12396441711814050026200905102053131263141818628
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น103 95 2 1 201 199 11287113481600001618395181310912983261981
12ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์92 133 5 230 230 163681021512712000002171091221204362812271
13ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์80 125 7 2 214 214 136791006981901002120366222030815312221112215
14ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย99 90 3 192 192 1246872128714100027185912710171391312191837
15ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ124 161 4 3 292 292 1901031393410510100014266101321946943334826122
16ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)105 111 1 217 217 1714885137270100217616851112181
17ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง61 167 4 1 233 233 15182104306291100231961219141712223522718620
18ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง131 59 2 192 192 15438779118500001418425931526923132271872
19ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ123 62 1 186 186 100878846549000061764661222377224241812
20ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี150 102 5 1 258 258 154106563312517030014226771418241485621917922
21ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์104 74 2 180 180 12656671465110000171619831161141111415618
22ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม87 107 4 198 198 139596530751300003173121238172114198
23ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี84 118 7 1 210 210 1456567309570000192009413153683222232719014
24ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด174 75 2 1 252 252 1945813219621500003322899383432561314320237
25ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายถาวร คูณิรัตน์169 65 1 5 240 240 1895510391141021001623411541203375101132403
26ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายวิชัย แสงศรี132 82 3 217 217 157608518998000010206116251246753118234
27ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ104 101 3 1 209 146 106406546381000813860814206552133512716
28ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายเธียนไท คำล้าน84 58 2 144 140 9942672651000061312174411146010
29ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข110 137 6 1 254 254 14311154221539030019239141341517524111521925
30มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล4 57 9 13 83 82 10723030113010026446325112761
31มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล1 40 27 13 81 81 136849142410000475641121221178
32มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค3 17 11 6 37 37 730218620000031211511111361
33มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด2 17 15 16 50 50 4461917172020054734232111442
34มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์1 35 18 12 66 66 105640726501008653376311331312651
35มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)6 54 14 11 85 85 226332376701001284475941115167510
รวม 3,217 2,997 194 96 6,504 6,271 4062 2233 2235 668 2762 311 6 60 0 0 491 0 3036 696 410 600 217 127 92 102 59 43 44 26 165 5638 389
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน