ข้อมูลโรงเรียนที่ตอบแบบติดตามและประเมินผลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ของ สพท. ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 8.โรงเรียนมีคลิปดีสั้น ๆ พร้อมออกอากาศรายการนี้ ถ้าได้รับการติดต่อ ไม่พร้อม
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) ภาษาไทย คณิตศ่าสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมฯ
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร155 93 1 2 251 133412361157
2ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว165 99 3 267 1
3ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร125 69 4 198 14
4ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง59 77 4 4 144 46115390
5ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ88 85 4 177 31123289
6ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย95 85 5 185 336214120
7ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า91 86 7 184
8ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย123 93 3 1 220 115
9ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์113 68 1 182 21113172
10ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน123 100 4 1 228 1
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น104 95 2 1 202
12ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์93 133 5 231 1
13ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์82 125 7 2 216 136
14ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย101 90 3 194 2312132136
15ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ127 161 4 3 295 11
16ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)110 111 1 222
17ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง62 167 4 1 234
18ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง131 59 2 192
19ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ125 62 1 188
20ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี153 102 5 1 261 112122
21ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์108 74 2 184 111260
22ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม89 107 4 200 31322433166
23ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี89 118 7 1 215 113
24ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด180 75 2 1 258 3322111
25ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายถาวร คูณิรัตน์181 65 1 5 252 2
26ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายวิชัย แสงศรี132 82 3 217 1113
27ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ106 101 3 1 211 411280
28ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายเธียนไท คำล้าน88 58 2 148
29ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข112 137 6 1 256
30มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล4 57 9 13 83
31มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล1 40 27 13 81
32มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค3 17 11 6 37
33มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด2 17 15 16 50 321125
34มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์1 35 18 12 66 119
35มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)6 54 14 11 85
รวม 3,327 2,997 194 96 6,614 25 21 26 16 3 12 23 27 11 1223
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน