ข้อมูลแผนงานโครงการตามตัวชี้วัดเชิงบริหารจัดการในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการดำเนินงานป้องปรามแก้ไขล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุมแก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต(โปรดอธิบาย) 1.2 ส่งไฟล์แผนงานโครงการ 2.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน(โปรดอธิบาย) 2.2 ส่งไฟล์แผนงานโครงการ
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสำนักงานเขต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้หน่วยงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ตามหลักคุณธรรม 1.ดำเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างสำนึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล โดยดำเนินโครงการดังนี้ 1.1 โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อป้องปรามการทุจริตของข้าราชการครูในสังกัด การดำเนินการ จะดำเนินการตามโครงการในวันที่ 23,24,30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการดำเนินการคาดว่า จะเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการครูคณะผู้บริหารและ ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ 1.2 กิจกรรมสภากาแฟ การดำเนินการ ให้ตัวแทนข้าราชการในสำนักงานเขต เข้าร่วมกิจกรรม สภากาแฟกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดทุกเดือน ๆ ละครั้ง เพื่อเสริมสร้างสื่อสารการทำงาน และกำหนดมาตรการป้องปรามการทุจริตในหน่วยงานทุกครั้ง คาดว่าข้าราชการที่เป็นตัวแทน ได้นำรายละเอียดหัวข้อราชการ มาแจ้งและขยายผลให้กับบุคลากรในสำนักงาน 1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การดำเนินการ คัดเลือกบุคลากรเพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดี เช่น เลือกครูดีเด่น คัดเลือกพนักงานดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรหลายประเภท เช่น ครูปูชนียบุคคลดีเด่น เป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคหน่วยงาน 2.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องปรามการทุจริต การดำเนินการ จะ เชิญเจ้าหน้าที่จาก ปปช.จังหวัดชัยภูมิ มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 คาดว่าบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีความเข้าใจระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้มีการร้องเรียน 2.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและและทางเวปไซด์http://www.chaiyaphum1.go.th การดำเนินการ จัดทำแผน และจัดทำสรุปผล คาดว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และทางเวปไซด์ http://www.chaiyaphum1.go.th 2.3 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน การดำเนินการ จำทำแผน และจัดทำสรุปผลการควบคุมภายใน ผลการดำเนินการ 1.กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 2.การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 3.1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการ -เปิดเช่าตู้ ปณ.12 ปณ.ชัยภูมิ รายปี เพื่อรับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ ข้าราชการและพนักงานของรัฐ -เปิดเว็บไซต์เพื่อรับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ ข้าราชการและพนักงานของรัฐ ผลการดำเนินการ ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านตู้ ปณ.และทางเวปไซด์ http://www.chaiyaphum1.go.th และทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 3.2ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ การดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผลการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซด์ 3.3 การสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ การดำเนินการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ผลการดำเนินการ -เปิดตู้ ปณ.รับเรื่อง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4.1 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร การดำเนินการ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร ผลการดำเนินการ สำนักงานเขตได้จัดทำ 1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) กำหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 3) จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การดำเนินการ จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ ผลการดำเนินการ โดยดำเนินการในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานของสำนักงานในวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 4.3 จัดทำรายงานผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส การดำเนินการ จัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผลการดำเนินการ มีการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4.4 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการ ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 4.4.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 4.4.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 4.4.3 ด้านการเงิน 4.4.4 ด้านการตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินการ มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ดำเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุมภายใน 2.ปัจจัยสนับสนุน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการประสบความสำเร็จ ดังนี้ 1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารและตัวแทน เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตู้ ปณ. กล่องรับข้อคิดเห็น 3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook 3.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชนจำนวนมาก ที่ผ่านมายังขาดบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา งบประมาณในการบริหารจัดการ ประกอบกับบุคลากร ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อันอาจส่งผลต่อการทุจริตในหน่วยงานได้ง่าย จึงควรบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานในส่วนดังกล่าว หรืออบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจที่มากกว่านี้ 4.ข้อเสนอแนะ 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 4) ให้มีการเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการมากกว่านี้ โครงการอบรมวินัย คุณธรรม
0สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความ ปลอดภัยในสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดดังนี้ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มอบนโยบายเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยเด็กนักเรียนในสถานศึกษา เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ทุกโรงเรียนในสังกัด ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ของนักเรียน มีการเสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพตามโครงการต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 1) โครงการจัดการค่ายทักษะชีวิต 2) โครงการแนะแนวการศึกษา 3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) โครงการกีฬา 5) โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 6) โครงการฝึกอบรมพนักนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติหนักเรียนและนักศึกษา 4. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนออกนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน โครงการงานแนะแนว
โครงการภูมิคุ้มกันทางสังคม
โครงการอบรม พสน.
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือฯ
2ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และสถานศึกษา กำหนดมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยออกประกาศพร้อมกับแจ้งให้โรงเรียนทราบ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
3ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ฯ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริต สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทางประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการฯ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
โครงการเสริมสร้างคุณธณรมฯ
0
4ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง สำนีกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 พิจารณาแล้ว เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ตระหนักถถึงการปฏิบัติต่อเด็ก การใช้ควมรุนแรงกับเด็กทุกรูปแบบ จึงได้มีการกำชับหรือหาแนวทางในการป้องกันการละเมิดมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกำชับให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดใ้หมีมาตรการหรือหาแนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก ดังกล่าว แจ้งให้โรงเรียนมีมาตรการหรือหาแนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
โครงการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิาชีพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้กำชัลให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
โครงการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิาชีพ
รูปภาพการอบรมครู
5ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ 0 แผนป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีความตระหนักในความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไป ตามหลักสูตร และมีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ (1) นักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย (2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน (3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้มี ประสิทธิภาพ (4) กำกับ ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและสร้างขวัญกำลังใจ ระดับสถานศึกษา (1) จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ (2) กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน (3) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน แผนล่วงละเมิดทางเพศ
6ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย 0 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข้ และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศดังนี้ 1.จัดทำแผนโครงการโครงการพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตปัญหาอย่างบูรณาการ ดังนี้ หลักการและเหตุผล จากสภาพสังคม เศรษฐกิจ สื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เด็กและเยาวชนยึดติดกับวัตถุนิยม จึงมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่เหมาะสมกับสภาพวัย เช่น หลบหนีการเรียน เล่นเกม ก่อเหตุทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี และปัญหาการใช้สารเสพติดฯ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเครือข่าย จากสถานศึกษาและทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม และสืบเนื่องจาก พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2547 หมวด 7 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดำเนินการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการ ถูกคุกคามทางเพศ ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมดูแลเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน” (ฉก.ชน.สพป.นครราชสีมา เขต 3) ,”ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 13 กลุ่ม” (ฉก.ชน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3) ขึ้น รองรับไว้แล้วเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ นี้ กับสหวิทยาเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้จัดทำโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และสามารถแก้ปัญหานักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนา บุคลากรของศูนย์ฯ โดยใช้การฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการทำงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งสองศูนย์ฯ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอบัตรประจำพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในโรงเรียนในสังกัด ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะได้มี่ส่วนร่วมและเป็นภาคเครือข่ายในการดำเนินการ จัดระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ความประพฤตินักเรียน และคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และจัดตั้งเป็นศูนย์ฯ ขึ้นในทุกโรงเรียน พร้อมกับสามารถดำเนินงานส่งเสริมความประพฤติ คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Outputs) เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มจำนวนบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทำหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ความประพฤตินักเรียน และคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนครอบคลุมทุกพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ผลลัพธ์ (Outcomes) 1.ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีภูมิคุ้มกัน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเชื่อมโยงต่อกันมา 2.นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ 3.โรงเรียนมีกลไกการทำงานที่เข้มแข็งสามารถป้องกันและแก้ไข พิชิตปัญหาอย่างบูรณาการ ภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย เชิงปริมาณ มีจำนวนเครือช่ายร่วมกันทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหา คุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อย่างบูรณาการคลอบคลุมทุกพื้นที่ เชิงคุณภาพ นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3ได้รับการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ จากสหวิทยาเครือข่าย เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 2. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้รับการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ 3. โรงเรียนมีกลไกการทำงานที่เข้มแข็ง สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างบูรณาการภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 5. นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 2.เครือข่ายโดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จำนวน 12 กลุ่ม ทำหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส เข้าช่วยเหลือทันท่วงที(แนบไฟล์ประกาศตั้งศูนย์ ฉก.ชน.กิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จำนวน 12 กลุ่ม) 3. แผนการตรวจติดตามการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ(แนบไฟล์แผนการออกติดตาม,แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ) 4. แจ้งกำชับโรงเรียนในสังกัดเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรารมสร้างสรรค์เทศกาลวันวาเลนไทม์(แนบไฟล์หนังสือแจ้ง) 5. แจ้งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทนักเรียนนักศึกษา 6. ปฏิทินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(แนบไฟล์ปฏิทิน) แผนการตรวจติดตามการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
รายละเอียดการตอบแบบติดตามแผนงาน
หนังสือแจ้งสถานศึกษาเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หนังสือการดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ประกาศ
ภาพกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศการวันวาเลนไทม์
รายละเอียดการติดตามแผนงาน
7ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได้ดำเนินการดังนี้ 1. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเบื้องตัน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีกรอบการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2) กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 5) สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการป้องกันการทุจริต ปี 61
ประกาศเขตสุจริต
แผนป้องกันการทุจริต ปี 61
รายงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ซับซ้อน
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได้แจ้งขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้สถานศึกษาตระหนักและคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศ(Gender Sensitivity)เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเพศหญิงและชาย และผู้มีความหลากหลายทางเพศปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งทราบถึงสิทธิของตนในการที่จะปฏิเสธและยุติการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ 2. ให้สถานศึกษาดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยดำเนินการดังนี้ 2.1 จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษา(อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ลูกจ้าง) รวมถึงผู้ติดต่อหรือดำเนินงานเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา(ผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะรายหลักสูตรหรือรายวิชา ผู้รับจ้าง) และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในสถาบันศึกษาทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2.2 กำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปกปิดเป็นความลับและให้ความเป็นธรรมต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ตลอดจนคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ สถาบันการศึกษาควรจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เกี่ยวข้อง จากการถูกข่มขู่คุกคาม เพื่อประกันการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งควรจัดในมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม หากเข้าสู่กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่สถาบันการศึกษาแห่งนั้นถือปฏิบัติอยู่ ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง โดยอาจมีบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันกับผู้เสียหายหรือบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ 2.3 กำหนดมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศให้แก่บุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษาได้รับทราบ และควรกำหนดมาตรการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่พึงปฏิบัติในการเรียนการสอนและการทำงาน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 2.4 ให้โรงเรียนดำเนินงานตามข้อ 2.1 – 2.3 อย่างต่อเนื่อง และจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในสถานศึกษาโดยจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภายในเดือนกันยายนของทุกปี โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี 2561
การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย 0 0 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.
9ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ 0แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สพป.นครราชสีมา เขต 6 จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. มาตรการป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุภายในสถานศึกษา 1.1 อุบัติเหตุจากบริเวณภายในสถานศึกษา 1.2 อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา 1.3 อุบัติเหตุจากเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องเล่นสนามอุปกรณ์ ต่างๆเช่น เครื่องทำน้ำเย็น พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ 1.4 อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้าน และสถานศึกษา 1.5 5.อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาและการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสำคัญ 1.6 อุบัติเหตุจากยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 2. มาตรการป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัยและปัญหาทางสังคม 2.1 ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย - อัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย/ธรณีพิบัติ 2.2 ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ - อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ 2.3 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม - การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ 2.4 การทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย โครงการอบรม พสน.ปี 2561
มาตรการความปลอดภัย
10ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินการในโครงการโรงเรียนป้องกันสุจริต,การประเมิน ITA ของเขตสุจริต เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนในปีงบประมาณถัดไป 2.จัดทำแผนงานโครงการ เพื่อสนองนโยบายของ สพฐ.และ ป.ป.ช.ให้ครอบคลุมทุกประเด็น 3.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 3.1.รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 3.2.จัดกิจกรรม ตามที่ สพฐ.กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน 3.3.นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณไปดำเนินการ เช่นยวชนคนดีต่อต้านทุจริต 3.4.จัดอบรมประชุมชี้แจง ให้กับผู้บริหารทุกโรงในสังกัดให้รับทราบและตระหนักในโครงการ โรงเรียนสุจริต 4.รายงานผลการดำเนินงาน -ตาม สพฐ. กำหนด -ต่อ ผู้บังคับบัญชา และองค์กรที่รับผิดชอบร่วมกัน 0
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ/แผนงาน เพื่อเป็นการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไขและการดำเนินการทางกฎหมาย จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. โครงการทำความดีต้องมีที่ยืน 3. โครงการประเมินความโปร่งใสและการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ(กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 4. โครงการอบรมกฎหมายและวินัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการทำความดีต้องมีที่ยืน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการประเมินความโปร่งใสฯ
โครงการอบรมกฎหมายและวินัย
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
การล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้เป็นเช่นเดียวกันกับการแสดงออกทางเพศ การถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือคือการกระทำที่ใช้การข่มขู่หรือบังคับใช้อำนาจหรือปฏิเสธของบุคคลที่จะเลือก การกระทำและการล่วงละเมิดทางเพศจะมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบของการใช้ความรุนแรง ซึ่งมีผลกระทบหลายอย่างทั้งผลกระทบทางกายภาพ ทางอารมณ์และจิตใจ เด็กนักเรียนจึงควรรู้จักวิธีป้องกันและหาทางออกเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ รวมทั้งการขอความช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยอาศัยกลไกการดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งยังมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและครูปกครองดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อีกทางหนึ่งด้วย มาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
12ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 0 0
13ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งจากสถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่นดังกล่าว หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกในหน้าที่ที่จะป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติแล้ว ย่อมจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสังกัดจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักและเร่งด่วน ในการสร้างจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” และให้ความรู้ด้านกฎหมาย การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง /อย่างร้ายแรง เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1.1 ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ทุกคน 1.2 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกคน จำนวน 215 คน 2. จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3. ประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 4. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน


มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา 1. แจ้งสถานศึกษาตระหนักและคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศ ( Gender Sensitibity) ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเพศหญิง เพศชาย และผู้มีความหลากหลายทางเพศปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งทราบถึงสิทธิของตนในการที่จะปฏิเสธและยุติการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ดูแล หน่วยงานและสถานศึกษา ให้ดำเนินมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยดำเนินการดังนี้ 2.1 จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษา (อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ลูกจ้าง ) รวมถึงผู้ติดต่อหรือดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา (ผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะรายหลักสูตรหรือรายวิชา ผู้รับจ้าง ) และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในสถาบันการศึกษาทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2.2 กำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรมและมีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปกปิดเป็นความลับและให้ความเป็นธรรมต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ตลอดจนคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ สถาบันการศึกษาควรจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือด้านกฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เกี่ยวข้องจากการถูกข่มขู่คุกคามเพื่อประกันการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งควรจัดให้มีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม หากเข้าสู่กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่สถาบันการศึกษาแห่งนั้นถือปฏิบัติอยู่ ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง โดยอาจมีบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันกับผู้เสียหายหรือบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ 2.3 กำหนดมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศให้แก่บุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษาได้รับทราบ และควรกำหนดมาตรการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่พึงปฏิบัติในการเรียนการสอนและการทำงานโดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
14ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย -สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ได้จัดกิจกรรมประชุมอบรมบุคลากรเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. ,ศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จัดทำเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต ทำข้อตกลงความร่วมมือปราศจากคอร์รัปชั่นผู้บริหารสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ติดป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 100 เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก และได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ แนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กสำหรับใช้ในโรงเรียน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู
มาตรการแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
15ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ สพป.สุรินทร์เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทศาสตร์ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง คือ 1.สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2.สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ดังเอกสารที่แนบ ท้ายแผนงานโครงการ 1.2 ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยง ฯ
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
0
16ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 0 0
17ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดทำมาตรการและการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติต่อเด็กเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเน้นการสร้างความเชื่อมั่น ความรู้สึกที่มีคุณค่าต่อเด็ก โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาของเด็ก มาตรการและการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กในสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3
0
18ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.จะดำเนินการจัดโครงการตามแผนฯ ในเดือนกรกฎาคม 2561 แผนป้องกันการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้ระดมความคิดหามาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาตรการนี้ได้รวมถึงการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนด้วย มาตรการป้องกันภัย
คำสั้่งคณะกรรมการป้องกันภัย
19ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกาศ สพป.ยโสธร เขต 2 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ยโสธร เขต 2
ประกาศ สพป.ยโสธร เขต 2 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ยโสธร เขต 2
0
20ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุกจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตยกระดับเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต(CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ ดังนั้น สนง.ปปช.ได้ร่วมกับ สนง.ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการแนะหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล่องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุกจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1.ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 3.เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยมากยิ่งขึ้น การเข้าไปสัมผัสในโลกสื่อออนไลน์หรือระบบดิจิตอลเป็นแบบไม่มีขีดจกกัดทำให้สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เห็นความสำคัญในสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดมาตรการป้องปราม การควบคุมแก้ไขและดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ป้องปรามมิให้เกิดเหตุ ตลอดจนไปถึงการช่วยเหลือทางกฏหมายสำหรับเด็กนักเรียนที่ถูกกระทำละเมิดทางเพศเพื่อเป็นการเยียวยาควาเสียหายที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำมาตรการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฏหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขึ้น พร้อมทั้งได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561 บรรจุลงในแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มาตรการป้องปราม การควบคุมแก้ไข และดำเนินการทางกฏหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
แผนงานโครงการระบบดูแล
21ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ การเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แนวดำเนินการ การดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความ ตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1.ทักษะกระบวนการคิด 2.มีวินัย 3.ซื่อสัตย์สุจริต 4.อยู่อย่างพอเพียง 5.จิตสาธารณะ อย่างยั่งยืน เป็นวิถีชีวิตองค์กร และเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และการดำเนินการตาม 9 จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรอบแนวดำเนินการ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีองค์ความรู้ที่สำคัญในการดาเนินการเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และเพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดประชุมชี้แจงการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่ผู้รับผิดชอบทุกคนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้เน้นย้ำให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกันมากยิ่งขึ้นในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน 4. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 5. จัดทำปฏิทินในการปฏิบัติงาน แสดงขั้นตอนการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีมาตราการเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ โดยได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและได้แจ้งให้สถานศึกษาจัดทำมาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษาด้วย แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
22ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสารหมายเลข 2/2561 มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาและมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก.ชน.สพป.ศก.3)-- มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
แต่งตัั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจฯ
23ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี 0แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน พันธกิจ : 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต เป้าประสงค์ : 1. บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 2. .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทย เพิ่มสูงขึ้น ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง การดำเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำไปกำหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ (บาท) บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 1. การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และกำหนดนโยบายคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด่าเนินงาน 1. การประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย - การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต - การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ เพื่อให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้าน การทุจริต 1. ร้อยละของความ สำเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ - ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ (บาท) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 1. โครงการพัฒนาจิตคิดต้านการทุจริต - ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการพัฒนาจิต จำนวน 3 วัน 2 คืน คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) สูงขึ้น 100,000 2. โครงการสานฝันปันน้ำใจ - ขอรับบริจาคเงินจากเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนและขาดแคลน - 3. โครงการชวนพี่น้อง เข้าวัด เข้าพรรษา - ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าวัดในวันพระในช่วงเข้าพรรษา 5 ครั้ง - 4. แสวงหาแนวทางต้านทุจริต - ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปศึกษาดูงาน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 รูปแบบการดำเนินการต่อต้านทุจริต 200,000 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ (บาท) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 5. อบรมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 80,000 6. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 หน่วยงานมีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 - รวมทั้งสิ้น 380,000 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รายงานผลการดำเนินงานการอบรมเชิงปฎิบัติการการป้องกันและแก้ไขตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
24ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาเจริญ ดำเนินการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องงกันและปราบการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2.การดำเนินการตามแผนฯ 3.จัดส่งแผนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาอนุมัติ แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริต สพป.อำนาจเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาเจริญ ดำเนินการดังนี้ 1.จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื้นฐาน 2.กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานสึกษาจักระบบดุแลนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 4.กำกับ ติดตามและประเมินผลระบบดุูแลนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรการให้ดีขึ้น การดำเนินการป้องปราม การควบคุมการล่วงละเมิดทางเพศ
25ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายถาวร คูณิรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3( 2560 -2564 ) ภายใต้ 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ได้ดำเนิน 1.การประกาศเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริต 2กิจกรรมเชิงสัญญาลักษณ์ การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริตทุกวันจันทร์ 3.จัดทำโคงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในสำนักงานโดยการประชุมสร้างความเข้าใจ " เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" ศึกษาดูงานเขตสุจริต 4.ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ( ITA ) อยู่ในระดับร้อยละ 85 5.ประชุมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม 6. เสริมสร้างคุณลักษณะ ๕ ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา และพอเพียง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2561 สพป.อบ.1
1.มีหนังสือสั่งการให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ 2.ประชุมมอบนโยบาย แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
26ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายวิชัย แสงศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำโครงการเขตสุจริต 4.0 "ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรให้มีการดำเนินงานตามหลักกฎหมายและธรรมาภิบาล" สพป.อุบลราชธานี เขต 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการเขตสุจริต 4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.อบ.2) เพื่อบริหารจัดการเก่ี่ยวกับการป้องและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการคุมคามทางเพศ จัดทำมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันมิให้นักเรียนถูกละเมิดทางเพศ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ เอกสารประกอบการป้องปรามการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
27ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ 0 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 มีการประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.อบ.3) และการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการละเมิดนักเรียน จัดทำมาตรการแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม มาตรฐานในการป้องกัน
28ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายเธียนไท คำล้าน 0สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ ได้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกัน ปราบปราม การควบคุมแก้ไข การดำเนินทางกฏหมายการทุจริต ดังนี้ ๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ๒.จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนการป้องกันการทุจริต ๓.วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาจัดทำแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
แผนป้องกันและปราบปรามการทจริต สพป.อบ.๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีการดำเนินการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ดังนี้ 1. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จัดทำมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ได้แก่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ/สาธารณภัย อุบัติเหตุ และภัยบุคคล ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาประสบภัยจะได้ดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ/สาธารณภัย อุบัติเหตุ และภัยบุคคล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ และแจ้งมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
29ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนป้องกันฯ61
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งให้ตระหนักและคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศ (Gender Sensitivity) ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเพศหญิง เพศชาย และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งทราบถึงสิทธิของตนในการที่จะปฏิเสธและยุติการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่ชัดเจน ทั้งนี้ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แนวปฏิบัติเขต5
หนังสือ
30มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการrบุคลากรเขต สุจริต งบ2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
คำสั่งหรือข้อสั่งการกำหนดมาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่
แผนป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีความตระหนักในความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไป ตามหลักสูตร และมีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย (2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน (3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2)กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน (3)ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้มี ประสิทธิภาพ (4)กำกับ ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและสร้างขวัญกำลังใจ ระดับสถานศึกษา (1) จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ (2) กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน (3) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานแผนล่วงละเมิดทางเพศ แบบสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา
แบบนิเทศติดตามงานเพศวิถีศึกษา
ตารางการ Coach กาจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา
31มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ศึกษาเเละจัดทำเเผนพัฒนาการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี 2559-2561 (ระยะ 3 ปี ) ซึ่งครอบคลุมด้านความโปรงใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานเเละเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการเเละบุคลากรทุกคนในสังกัดจะตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เเละคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้พิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปเเบบเเละจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 29 เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน ต่อไป 0
32มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค 0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้ความสำคัญและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสังกัดดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต และเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) และได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประจำปีงบประมาณ 2561 มีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต มีการจัดทำคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงาน มีการประกาศนโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพม.30 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) การดำเนินการนี้อยู่ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ 2561
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.30
คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สพม.30
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.30
ประกาศนโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพม.30
- มีการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.30 ทุกโรงเรียน เป็นประจำทุกเดือน โดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนใส่ใจ กำกับ ดูแล ปัญหาการละเมิดทางเพศของนักเรียน อย่างใกล้ชิด - สพม.30 มีการประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อร่วมมือ ปรึกษาหาแนวทางป้องกันการละเมิดทางเพศของนักเรียน - จัดอบรมค่ายทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 ณ ค่ายพญาแล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - จัดประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ ทุกเดือน เพื่อหาแนวทางป้องกัน - จัดเจ้าหน้าที่ พสน. ออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ ปกครองจังหวัด เป็นต้น - จัดประชุมครูผู้เกี่ยวข้องทุกโรงเรียนเป็นระยะๆ แผนการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน (สพม.30)
33มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ให้ความสำคัญ และสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้แนวทาง 3 แนวทาง : 1. การสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตโดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลักดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่2ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามทุจริต ยุทธศาสตร์ที่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย ซึ่งในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ มีแนวทางการปฏิบัติ : 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ และได้แจ้งให้สถานศึกษาจัดทำมาตรการ แผนงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษา โดยใช้กรอบแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
หนังสือแจ้งโรงเรียน
34มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑.) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำการควบคุมภายใน ๒.) แผนการตรวจสอบภายใน ๓.) การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำสหวิทยาเขต ๔.) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 60” ๕.) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ๖.) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑.) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกแล่ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ๒.) โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริตการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ๔.) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน ๓. จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เน้น ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น ๕. ประกาศนโยบาย “สพม.๓๒ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รับชั่น ๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สพม.๓๒ เข้าร่วมโครงการเริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ครบร้อยละ ๑๐๐ ๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ ๑๐ เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑ ๘. จัดทำคู่มือกากรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๙. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการจัดการเรีื่องร้องเรียน ๑๐. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ๑๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำสห
โครงการเตรียมการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
คณะกรรมการกำกับ ติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ดังนี้ 1.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.1. ให้สถานศึกษาทุกแห่งตระหนักและคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศ (Gender Sensitivity) ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเพศหญิง เพศชาย และผู้มีความหลากหลายทางเพศปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งทราบถึงสิทธิของตนในการที่จะปฏิเสธและยุติการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ 1.2. ให้สถานศึกษาจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ ในสถานศึกษา โดยให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสถานบันการศึกษา (อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ลูกจ้าง) รวมถึงผู้มาติดต่อหรือดำเนินงานเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 1.3. ให้สถานศึกษากำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการล่วงละเมิดฯ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปกปิดเป็นความลับและให้ความเป็นธรรมต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ตลอดจนคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ 1.4. ให้สถานศึกษากำหนดมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดฯ ให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ 1.5. ให้สถานศึกษามีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานผลตามแบบรายงานที่โรงเรียนกำหนดอย่างน้อยปีละครั้ง โดยส่งแบบรายงานภายในเดือนกันยายนของทุกปี 2. แนวทางการดำเนินงานป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นปัญหาสังคมทั้งการล่วงละเมิดด้วยคำพูด การแอบดู รวมถึงการกระทำรุนแรงทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระทำที่มีผลทำให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเสียหายเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ได้แก่ กระทำชำเรา และอนาจาร เป็นต้น ผู้ที่ถูกล่วงละเมิด จะได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ เด็กนักเรียนจึงควรรู้วิธีป้องกันและหาทางออกเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ รวมทั้งการขอความช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้หาแนวทางป้องกันและช่วยเหลือ ดังนี้ แนวทางการป้องกัน 1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตะหนักกับผู้บริหารโรงเรียน ในการประชุมผู้บริหาร เป็นประจำทุกเดือน และผู้บริหารโรงเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อกับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการป้องกันหาทางออกเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์การล่วงละเมิด และสร้างกลไกการป้องกันเด็กนักเรียนจากการถูกละเมิด 2. แจ้งโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาล วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง เป็นต้น 3. โรงเรียนใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา เอาใจใส่เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด และการทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยาโรงเรียน นักสังคมสงเคราะห์ ตำรวจ เป็นต้น 4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดูแลพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กนักเรียนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น 5. ให้สถานศึกษาจัดสถานที่ภายในโรงเรียนให้เหมาะสม เช่น มีการจัดตั้งเวรยามเพื่อตรวจตราพื้นที่จุดสี่ยงหรือมีกล้องวงจรปิด เพื่อไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดระหว่างครูกับเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนกับเด็กนักเรียน และจากบุคคลอื่น 6. โรงเรียนสอนเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นหลัก โดยเฉพาะ การดูแลการป้องกันตนเองของเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนด้วยกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนวทางการช่วยเหลือ 1. ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูที่ได้รับมอบหมายสอบถามข้อเท็จจริง และปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องหรือทีมสหวิชาชีพในทันที 2. ตรวจสอบประวัตินักเรียน โดยใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบันทึกข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล 3. เชิญผู้ปกครองเด็กนักเรียนทั้งสองฝ่าย กรณีเด็กนักเรียนกับเด็กนักเรียน หรือเชิญผู้ที่เด็กนักเรียนไว้วางใจ เพื่อรับทราบเหตุการณ์และให้คำปรึกษา หรือหาแนวทางและวิธีการร่วมกันในการปรับพฤติกรรม เด็กนักเรียน 4. โรงเรียนรายงานข้อมูล ไปยังเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประสานทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สถานีตำรวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นต้น ประกาศ สพม.32 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
มาตรการล่วงละเมิดทางเพศ (นิติกร)
โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตสภานักเรียน
35มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนการปฏิบัติงานการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลักการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้แก่สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ซึ่งได้บริหารจัดการแบบบูรณาการในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้ 1) ดำเนินโครงการสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 2) ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสมาชิกในการร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด 3) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล (26 มิถุนายน) ทุกปี 4) ส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก่ปัญหายาเสพติด เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง เสียงตามสาย 5) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ ป้องกันการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทุกประเภท 9) โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ โดยการจัดอบรมครูผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10) โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯช่วยเหลือนักเรียนเฉพาะกิจ (ฉก.ชน.) 11) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือ และคุ้มครองเด็ก ทุกรายกรณี ภาคีเครือข่าย 12) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % ภาพกิจกรรม
โ่ครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ปกรายงาน
เนื้อหารายงาน...
0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน