ข้อมูลความสำเร็จการก่อสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล้ก)เฉพาะรายการ ( 1. ) บ้านพักครู 203/27 โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน เงินจัดสรร(บาท) เงินทำสัญญา(บาท) 1.ยืนยันว่าได้และสร้าง 2. ช่วงเดือนที่สร้างเสร็จและส่งเบิกเงิน 3. การเปิดใช้งาน 4. ผลที่เกิดกับนักเรียน 5. ผลที่เกิดกับครู/ผู้บริหาร 6. ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง 7. ผลที่เกิดกับชุมชน 8. ความพึงพอใจในภาพรวม ภาพประกอบ
ได้ก่อน1ม.ค.60ได้ก่อน1เมย.60ตั้งแต่1เม.ย.604.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 4.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้น5.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 5.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้น6.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 6.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้น7.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 7.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้นน้อยปานกลางมาก
1สพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านหัวทำนบ 822,900 822,000 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด 195 นักเรียนสามารถติดต่อครูได้ตลอด 3 ครูสามารถช่วยดูแลสถานที่ราชการ ในเวลานอกราชการได้ 100 มีความไว้วางใจ เมื่อมีครูอยู่ใกล้ชิดกับโรงเรียน 100 ผู้ปกครองสามารถประสานงานกับครูได้อย่างรวดเร็ว มาก
2สพป.ศรีสะเกษ เขต 2บ้านบึงหมอก 822,900 729,280 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด 80 นักเรียนไกล้ชิดครูมากขึ้น นักเรียนสามารถปรึกษาครูได้ 8 ลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยให้ครูมีความสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้น 300 สามารถช่วยงานชุมชน ร่วมกับชุมชนได้ 80 เป็นที่ปรึกษาผู้ปกครอง ช่วยเหลือผู้ปกครองได้ มาก
3สพป.อุบลราชธานี เขต 1บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 822,900 690,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 234 นักเรียนได้ใกล้ชิดกับครูมากขึ้้น 16 เป็นที่พักอาศัยของครู 500 ชุมชนให้ความเชื่อมั่น ในการมีเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้้น 234 ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจทีมีครูใกล้ชิดนักเรียน มาก
4สพป.อุบลราชธานี เขต 1บ้านทุ่งใหญ่ 822,900 700,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 222 แสดงความเป็นเจ้าของ ได้ไกล้ชิดกับครู 3 แสดงความเป็นเจ้าของ ครูได้ไกล้ชิดกับนักเรียน และชุมชน 1000 มีความภูมิใจที่มีครูมาพักอาศัย ได้ไกล้ชิดกับบุตรหลาน 100 มีความภูมิใจที่มีครูมาพักอาศัย ได้ไกล้ชิดกับบุตรหลาน มาก
5สพป.อุบลราชธานี เขต 1บ้านสร้างมื่ง 822,900 822,900
6สพป.อุบลราชธานี เขต 4บ้านคำขวาง 822,900 699,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด มาก
7สพป.ชัยภูมิ เขต 3ซับใหญ่วิทยาคม 822,900 720,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 3 ครูได้เข้าพักอาศัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8สพป.ยโสธร เขต 2บ้านกระจาย 822,900 820,400
9สพป.ยโสธร เขต 2บ้านหวาย 822,900 820,000
10สพป.อำนาจเจริญภักดีเจริญหัวนาโคกช้างฯ 822,900 818,500 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด - 1 บุคลากรมีที่พักอาศัยภายในโรงเรียน - - มาก
11สพป.อำนาจเจริญบ้านหัวตะพาน 822,900 490,000 ยืนยัน เปิด 206 นักเรียนได้เห็นบ้านที่สะอาดเป็นตัวอย่างด้านที่อยู่อาศัย 14 ครูมีความสุขกาย- สบายใจที่มีที่อาศัยที่เหมาะสม 950 ชุมชนมีบ้านที่สะอาดเป็นระบียบและเป็นตัวอย่าง 200 ผู้ปกครองได้เห็นบ้านที่สะอาดเป็นตัวอย่างด้านที่อยู่อาศัย มาก
12สพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านฟ้าเหลื่อม 822,900 822,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 3 มีบ้านพักครูเพื่อรองรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน มาก
13สพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านเม็ง 822,900 822,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 2 ครูต่างถิ่นใช้เป็นบ้านพักอาศัยเมื่อย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สอน มาก
14สพป.ขอนแก่น เขต 5นาฝายวิทยา 822,900 821,000
15สพป.มหาสารคาม เขต 1น้ำใสม่วงวิทยา 822,900 690,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 160 ใช้เป็นประกอบอาคารกลางวันให้เด็ก 1 คุณครูได้พักอาศัย เนื่องจากบ้านพักอยู่ไกลจากโรงเรียน ปานกลาง
16สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 822,900 637,845 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 915 - 46 ผู้บริหารและข้าราชการครูมีที่พักอาศัย สะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ - - มาก
17สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 822,900 660,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 141 ดีมาก 21 ดีมาก 21 ดีมาก 141 ดีมาก มาก
18สพป.นครพนม เขต 1บ้านปลาปากราษฎร์บำรุง 822,900 814,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 3 มาก
19สพป.นครพนม เขต 2อนุบาลบ้านแพง 822,900 674,000 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด 1405 - 1 ครูมีบ้านพักอาศัยเพียงพอและมั่นคงแข็งแรง มาก
20สพป.หนองคาย เขต 1หินโงมวิทยา 822,900 740,200 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 172 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 14 สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 200 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้บริการสถานศึกษา 172 ผู้ปกครองพึงพอใจในสถานศึกษา มาก
21สพป.หนองคาย เขต 2บ้านทุ่งหลวงนาขาม 822,900 744,999 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด ไม่มี 3 ครูมีบ้านพักครูเพื่อสะดวกในการเดินทางและให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ไม่มี ไม่มี มาก
22สพป.เลย เขต 3ชุมชนภูเรือ 822,900 755,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 2 ครูที่บ้านอยู่ไกลมีบ้านพักสะดวกในการทำงาน มาก
23สพป.มุกดาหารบ้านหนองบง 822,900 724,000
24สพป.หนองบัวลำภู เขต 2บ้านฝั่งแดง 822,900 722,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 239 นักเรียนได้ใกล้ชิดครูมากขึ้น นักเรียนสามารถติดต่อครูได้ตลอด 14 ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งดูแลทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย 239 ผู้ปกครองมีความไว้วางใจที่มีครูช่วยสอดส่อง ดูแลพฤติกรรมบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 300 โรงเรียน ชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ชุมชนมีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของครู มาก
รวม 19,749,600 17,760,024 19 0 4 14 19 3,969 158 3,310 1,327 0 1 17
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน