wwwwasf
ข้อมูลการได้รับจัดสรรกับการดำเนินการทำสัญญาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนที่ได้รับ(โรง) เปรียบเทียบจำนวนรวมที่ได้รับจัดสรรและจำนวนที่ทำสัญญา82290072240092230086020016310012950004341005832002747002669005688004899006185003711004909003760001108000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวนรับ(รายการ)จำนวนที่ทำ(รายการ)จำนวนเงินรวมจัดสรร(บาท)จำนวนเงินรวมทำสัญญา(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT
รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร3
14
14
11,161,300.00 11,161,300.00
1
1
830,000.00
2
2
1,058,000.00
2
2
2,117,110.00
1
1
300,000.00
1
1
500,000.00
2
2
986,600.00
3
3
1,211,800.00
2
2
1,897,200.00
2ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว3
10
10
8,921,200.00 8,921,200.00
1
1
700,000.00
2
2
988,000.00
3
3
2,543,000.00
1
1
401,790.00
1
1
301,700.00
1
1
297,300.00
1
1
800,000.00
3ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร4
7
7
6,631,800.00 6,631,800.00
1
1
720,000.00
2
2
2,070,800.00
1
1
367,000.00
1
1
485,000.00
2
2
1,950,000.00
4ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง1
4
4
3,264,000.00 3,264,000.00
1
1
917,800.00
1
1
450,190.00
1
1
349,100.00
1
1
939,000.00
5ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ1
5
5
4,206,700.00 4,206,700.00
1
1
822,000.00
1
1
1,285,300.00
1
1
489,000.00
1
1
220,050.00
1
1
1,107,000.00
6ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย2
9
9
8,072,100.00 8,072,100.00
1
1
630,000.00
1
1
529,000.00
2
2
2,082,000.00
1
1
411,000.00
1
1
529,000.00
1
1
591,500.00
2
2
2,099,000.00
7ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า1
5
5
3,999,900.00 3,999,900.00
1
1
760,214.22
1
1
649,159.00
1
1
548,000.00
1
1
487,500.00
1
1
942,000.00
8ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย1
4
4
3,512,400.00 3,512,400.00
1
1
1,295,000.00
1
1
544,000.00
1
1
432,000.00
1
1
975,000.00
9ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
0.00 0.00
10ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน1
5
5
4,090,900.00 4,090,900.00
1
1
920,000.00
1
1
894,000.00
1
1
274,700.00
1
1
450,000.00
1
1
1,105,000.00
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น1
4
4
1,979,900.00 1,979,900.00
1
1
150,000.00
1
1
371,000.00
1
1
274,700.00
1
1
1,108,000.00
12ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
0.00 0.00
13ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์1
2
2
1,484,000.00 1,484,000.00
1
1
307,410.00
1
1
1,064,590.00
14ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย1
4
4
2,230,300.00 2,230,300.00
1
1
130,000.00
1
1
489,000.00
1
1
250,000.00
1
1
940,000.00
15ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ1
6
6
4,806,700.00 4,806,700.00
1
1
855,000.00
1
1
790,000.00
1
1
433,100.00
1
1
510,000.00
1
1
490,900.00
1
1
875,000.00
16ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)2
12
6
9,457,400.00 4,749,000.00
1
1
885,000.00
1
0.00
2
1
1,143,000.00
1
1
368,000.00
1
0.00
1
1
587,575.00
2
1
352,545.00
1
0.00
2
1
1,016,000.00
17ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง1
6
6
5,095,000.00 5,095,000.00
1
1
634,800.00
1
1
548,000.00
1
1
900,000.00
1
1
482,000.00
1
1
398,000.00
1
1
790,000.00
18ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง1
3
3
2,217,400.00 2,217,400.00
1
1
578,880.00
1
1
460,000.00
1
1
1,040,000.00
19ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ2
11
11
8,613,800.00 8,613,800.00
2
2
1,640,400.00
2
2
2,585,500.00
1
1
432,000.00
1
1
489,000.00
1
1
370,000.00
1
1
490,000.00
1
1
375,000.00
2
2
2,211,500.00
20ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี2
8
8
7,710,300.00 7,710,300.00
2
2
1,570,000.00
2
2
1,803,000.00
1
1
473,000.00
1
1
372,900.00
2
2
1,766,400.00
21ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์2
9
9
6,219,000.00 6,219,000.00
1
1
729,280.00
1
1
132,000.00
1
1
879,999.00
2
2
572,000.00
2
2
615,000.00
2
2
1,812,999.00
22ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม1
5
5
4,106,200.00 4,106,200.00
1
1
642,000.00
1
1
898,000.00
1
1
413,000.00
1
1
407,090.00
1
1
887,000.00
23ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
0.00 0.00
24ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด2
13
13
9,546,300.00 9,546,300.00
2
2
1,308,500.00
2
2
1,357,000.00
1
1
1,280,000.00
2
2
855,000.00
1
1
370,000.00
1
1
487,000.00
2
2
741,100.00
2
2
1,944,500.00
25ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายถาวร คูณิรัตน์5
16
16
13,977,500.00 13,977,500.00
3
3
2,212,900.00
4
4
4,256,718.00
1
1
210,000.00
2
2
1,043,800.00
1
1
510,600.00
2
2
806,200.00
3
3
2,884,600.00
26ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายวิชัย แสงศรี1
4
4
2,892,200.00 2,892,200.00
1
1
855,000.00
1
1
430,000.00
1
1
485,000.00
1
1
1,100,000.00
27ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ1
6
6
4,434,000.00 4,434,000.00
1
1
919,300.00
1
1
857,200.00
1
1
431,100.00
1
1
615,500.00
1
1
487,900.00
1
1
1,105,000.00
28ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายเธียนไท คำล้าน1
6
6
4,769,400.00 4,769,400.00
1
1
699,000.00
1
1
977,570.00
1
1
300,000.00
1
1
490,000.00
1
1
312,000.00
1
1
860,000.00
29ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข1
6
6
5,095,000.00 5,095,000.00
1
1
680,000.00
1
1
750,000.00
1
1
1,067,000.00
1
1
550,000.00
1
1
450,000.00
1
1
1,040,000.00
รวม
43
184
178
148,494,700.00 143,786,300.00 11.00 11.00 8,132,080.00 5.00 5.00 3,286,800.00 8.00 8.00 6,413,514.22 13.00 12.00 7,917,359.00 3.00 3.00 412,000.00 30.00 29.00 29,785,797.00 12.00 12.00 4,698,200.00 2.00 1.00 489,000.00 2.00 2.00 549,400.00 1.00 1.00 210,000.00 7.00 7.00 3,400,800.00 8.00 8.00 3,385,190.00 14.00 14.00 7,396,445.00 8.00 7.00 2,427,745.00 20.00 19.00 7,778,040.00 4.00 4.00 1,229,710.00 36.00 35.00 34,259,789.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน