ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างและเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร822900722400922300860200163100129500043410058320027470026690056880048990061850037110049090037600011080003350000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวน(โรง)จำนวนรายการจำนวนเงิน(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT(18)งบอุดหนุน
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร 3 14 11,161,300 1 2 2 1 1 2 3 2
2ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว 3 10 8,921,200 1 2 3 1 1 1 1
3ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 4 7 6,631,800 1 2 1 1 2
4ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง 1 4 3,264,000 1 1 1 1
5ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ 1 5 4,206,700 1 1 1 1 1
6ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย 2 9 8,072,100 1 1 2 1 1 1 2
7ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า 1 5 3,999,900 1 1 1 1 1
8ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย 1 4 3,512,400 1 1 1 1
9ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ 0 0 0
10ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน 1 5 4,090,900 1 1 1 1 1
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น 1 4 1,979,900 1 1 1 1
12ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 0 0 0
13ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์ 1 2 1,484,000 1 1
14ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย 1 4 2,230,300 1 1 1 1
15ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ 1 6 4,806,700 1 1 1 1 1 1
16ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 2 12 9,457,400 1 1 2 1 1 1 2 1 2
17ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง 1 6 5,095,000 1 1 1 1 1 1
18ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง 1 3 2,217,400 1 1 1
19ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ 2 11 8,613,800 2 2 1 1 1 1 1 2
20ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี 2 8 7,710,300 2 2 1 1 2
21ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ 2 9 6,219,000 1 1 1 2 2 2
22ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 1 5 4,106,200 1 1 1 1 1
23ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี 0 0 0
24ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด 2 13 9,546,300 2 2 1 2 1 1 2 2
25ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายถาวร คูณิรัตน์ 5 16 13,977,500 3 4 1 2 1 2 3
26ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายวิชัย แสงศรี 1 4 2,892,200 1 1 1 1
27ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ 1 6 4,434,000 1 1 1 1 1 1
28ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายเธียนไท คำล้าน 1 6 4,769,400 1 1 1 1 1 1
29ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข 1 6 5,095,000 1 1 1 1 1 1
รวม 43 184 148,494,700 11 5 8 13 3 30 12 2 2 1 7 8 14 8 20 4 36 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน