ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างและเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร822900722400922300860200163100129500043410058320027470026690056880048990061850037110049090037600011080003350000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวน(โรง)จำนวนรายการจำนวนเงิน(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT(18)งบอุดหนุน
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน 3 14 11,841,300 1 1 3 2 2 2 3
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 4 17 14,351,600 1 2 1 3 3 3 4
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย 1 4 3,512,400 1 1 1 1
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง 2 10 8,469,600 2 2 2 2 2
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา 2 7 6,979,000 1 1 2 1 2
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา 3 7 6,099,800 1 2 1 1 1 1
7ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา 1 6 4,836,000 1 1 1 1 1 1
8ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง 1 6 3,678,000 1 1 1 1 1 1
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย 2 12 8,176,800 2 1 2 1 2 2 2
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์ 2 10 8,082,000 1 2 1 1 1 1 1 2
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข 2 6 6,100,300 1 2 1 2
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว 0 0 0
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก) 2 6 5,630,300 1 2 1 1 1
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 1 2 1,726,500 1 1
15ประถมศึกษานครพนม 1 2 10 8,462,600 1 1 2 1 1 1 1 2
16ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา 2 9 7,601,800 1 1 1 1 1 1 1 2
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร 2 10 8,290,000 1 1 2 1 1 2 2
18ประถมศึกษาสกลนคร 1 1 5 4,095,600 1 1 1 1 1
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ 2 11 8,912,900 1 1 2 1 1 1 2 2
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายทินกร อินทะนาม 1 5 4,124,200 1 1 1 1 1
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 2 8 6,723,900 1 2 1 1 1 1 1
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ 2 7 5,772,400 1 1 1 1 1 2
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายสนอง สุดสะอาด 3 13 11,779,100 1 1 3 1 2 2 3
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์ 3 9 7,334,100 1 2 1 1 1 1 2
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ 3 12 9,120,900 3 3 3 3
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน 2 8 5,849,500 1 1 1 1 1 2 1
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง 2 6 4,358,100 1 1 1 1 1 1
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ 1 4 3,512,400 1 1 1 1
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก 1 3 2,301,600 1 1 1
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์ 0 0 0
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร 3 14 11,161,300 1 2 2 1 1 2 3 2
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว 3 10 8,921,200 1 2 3 1 1 1 1
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 4 7 6,631,800 1 2 1 1 2
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง 1 4 3,264,000 1 1 1 1
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ 1 5 4,206,700 1 1 1 1 1
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย 2 9 8,072,100 1 1 2 1 1 1 2
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า 1 5 3,999,900 1 1 1 1 1
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย 1 4 3,512,400 1 1 1 1
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ 0 0 0
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน 1 5 4,090,900 1 1 1 1 1
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น 1 4 1,979,900 1 1 1 1
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 0 0 0
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์ 1 2 1,484,000 1 1
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย 1 4 2,230,300 1 1 1 1
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ 1 6 4,806,700 1 1 1 1 1 1
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 2 12 9,457,400 1 1 2 1 1 1 2 1 2
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง 1 6 5,095,000 1 1 1 1 1 1
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง 1 3 2,217,400 1 1 1
49ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ 2 11 8,613,800 2 2 1 1 1 1 1 2
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี 2 8 7,710,300 2 2 1 1 2
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ 2 9 6,219,000 1 1 1 2 2 2
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 1 5 4,106,200 1 1 1 1 1
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี 0 0 0
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด 2 13 9,546,300 2 2 1 2 1 1 2 2
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์ 5 16 13,977,500 3 4 1 2 1 2 3
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน 1 4 2,892,200 1 1 1 1
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์ 1 6 4,434,000 1 1 1 1 1 1
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ 1 6 4,769,400 1 1 1 1 1 1
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์ 1 6 5,095,000 1 1 1 1 1 1
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์ 1 5 4,372,600 1 1 1 1 1
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี 2 5 4,130,900 1 2 1 1
รวม 101 421 344,720,900 24 15 13 33 7 70 20 7 2 1 13 15 48 15 50 5 83 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน