wwwwasf
ข้อมูลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อคลิกupdate จำนวนรายการและงบประมาณที่ทำสัญญา การจ่ายเงินตามงวดงาน
จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณรับจัดสรร รับทราบ(นับคลิกupdate) จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณจัดสรร จำนวนรายการทำสัญญา จำนวนงบประมาณทำสัญญา งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว รวมจ่ายเงินตามงวดงาน
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร7927,139,600797927,139,6007925,638,78023,050,1010200,00023,250,101
2ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว9325,709,400939325,709,4009324,809,10021,377,9201,385,460276,00023,039,380
3ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร5617,038,400565617,038,4005515,836,0298,369,800008,369,800
4ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง3213,922,300323213,922,3003213,292,2649,043,6303,118,434270,00012,432,064
5ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ7521,954,500757521,954,5007521,257,58020,056,560951,420249,60021,257,580
6ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย6622,123,700666622,123,7006621,293,60514,520,2702,411,098252,00017,183,368
7ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า7024,837,500707024,837,5007024,907,12627,186,586725,940576,00028,488,526
8ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย5616,333,800565616,333,8005616,145,80015,245,960416,520483,32016,145,800
9ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์6924,066,200696924,066,2006923,678,89022,468,750294,540022,763,290
10ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน3812,277,900383812,277,9003811,725,2009,805,1601,920,040011,725,200
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น9626,700,200969626,700,2009424,891,10046,330,4910046,330,491
12ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์255,707,20025255,707,200255,608,4005,616,500005,616,500
13ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์5517,950,700555517,950,7005516,969,00011,858,4103,363,040843,27016,064,720
14ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย225,135,90022225,135,900225,135,9005,135,000005,135,000
15ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ10030,569,20010010030,569,20010030,347,30322,562,7793,945,480288,00026,796,259
16ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)203,899,40020203,899,400203,899,4003,701,400003,701,400
17ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง5213,934,800525213,934,8005212,558,99910,458,9000539,00010,997,900
18ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง8120,425,800818120,425,8008119,589,80018,220,321954,20063,10019,237,621
19ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ318,175,90031318,175,900318,122,3008,122,300008,122,300
20ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี9729,326,500979729,326,5009628,252,81219,930,296342,000020,272,296
21ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์7519,246,700757519,246,7007420,367,39417,941,731248,400331,20018,521,331
22ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม7021,569,200707021,569,2007020,793,51714,564,7311,134,168015,698,899
23ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี7725,333,500777725,333,5007725,065,70911,440,9781,704,847550,40013,696,225
24ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด2512,206,600252512,206,6002516,161,4356,005,9112,421,6111,770,01410,197,535
25ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายถาวร คูณิรัตน์256,720,00025256,720,000256,654,2634,189,763004,189,763
26ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายวิชัย แสงศรี7523,650,400757523,650,4007420,436,14019,499,3400019,499,340
27ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ8127,016,200818127,016,2008126,549,72017,982,2521,431,468019,413,720
28ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายเธียนไท คำล้าน5819,00055819,0005819,000819,00000819,000
29ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข5616,230,300565616,230,3005616,543,40011,126,0000011,126,000
30กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 4100000000000
31มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล3410,497,900343410,497,900349,807,2187,984,9581,822,26009,807,218
32มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล308,969,80030308,969,800308,553,6965,591,996702,600553,0006,847,596
33มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค4917,367,800494917,367,8004914,343,49912,328,4051,758,774256,32014,343,499
34มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด5017,554,800505017,554,8005017,029,10011,621,9501,646,590288,84013,557,380
35มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์143,818,80014143,818,800143,801,0152,366,295567,420364,0003,297,715
36มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)7529,636,800757529,636,8007525,915,62122,984,6431,387,500024,372,143
รวม 1,954.00 607,866,700.00 1,954.00 1,954.00 607,866,700.00 1,948.00 586,800,114.72 489,509,084.02 34,653,809.60 8,154,064.00 532,316,957.62
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน