ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 1 4 15 47 0 1 0 11 5 0 90
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 1 2 9 28 0 0 0 0 1 0 45
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 1 2 11 31 0 0 0 4 6 0 57
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 1 4 16 45 0 0 0 0 15 0 82
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 1 5 10 41 0 1 0 0 0 0 64
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 1 1 9 38 0 0 1 1 7 0 58
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 1 3 15 35 0 0 2 4 8 0 70
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 0 3 13 35 0 0 0 1 3 0 61
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 1 1 9 27 0 0 1 2 23 0 64
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 1 2 19 48 0 0 0 0 10 0 80
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 1 0 7 32 0 0 0 0 0 0 43
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 1 3 13 47 0 2 0 1 7 0 86
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 1 1 8 27 0 2 2 1 6 0 49
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 0 4 15 33 0 0 0 0 0 0 54
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1 5 12 30 1 0 0 1 1 0 70
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 0 4 9 24 0 0 0 5 0 0 42
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 0 3 14 35 0 1 1 3 14 0 72
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 1 1 13 22 1 2 0 0 1 0 47
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 1 2 17 34 0 0 0 0 0 0 67
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 1 4 14 37 0 1 0 1 10 0 68
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 1 3 11 33 0 0 0 4 7 0 59
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 0 5 15 37 0 3 0 4 0 0 64
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 1 2 15 35 0 0 0 0 13 0 66
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 1 1 2 4 36 0 0 0 0 0 0 48
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 2 1 6 0 27 0 3 0 0 6 0 76
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 2 8 34 32 0 0 0 0 0 0 82
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 1 3 13 40 0 0 0 0 0 0 65
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1 1 12 37 0 0 0 3 9 0 63
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต - 0 4 11 49 0 0 0 7 0 0 72
คลิก..
30 สพท.มัธยมศึกษา เขต 31 1 2 10 32 0 0 0 6 13 0 68
คลิก..
31 สพท.มัธยมศึกษา เขต 32 1 1 9 28 0 0 0 2 11 0 66
คลิก..
32 สพท.มัธยมศึกษา เขต 33 0 1 8 26 0 0 0 0 0 0 35
คลิก..
33 สพท.มัธยมศึกษา เขต 28 1 2 6 32 0 0 4 4 4 0 63
คลิก..
34 สพท.มัธยมศึกษา เขต 29 1 1 14 27 0 2 0 1 2 0 51
คลิก..
35 สพท.มัธยมศึกษา เขต 30 0 3 11 31 0 0 0 0 0 0 45
คลิก..
36 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
รวม 28 98 421 1,198 2 18 11 66 182 0 2,192
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (01/10/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน