รายงานการรับบริจาคเงินสดและอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้ ภาคอิสาน
คลิกตรงชื่อเขตเพื่อเข้าดูรายการบริจาครายย่อย...
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริจาคเงินสด มูลค่า(บาท) รวมทั้งสิ้น
วัสดุอุปกรณ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแบบเรียน ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ อาหารสำเร็จรูป อื่นๆ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  23,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,470.00
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพม. เขต 24  136,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,152.00
สพป.ขอนแก่น เขต 1  40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.ขอนแก่น เขต 2  22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00
สพป.ขอนแก่น เขต 3  35,394.00 30,000.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,594.00
สพป.ขอนแก่น เขต 4  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.ขอนแก่น เขต 5  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพม. เขต 25  126,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,274.00
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายธนชน มุทาพร 172,691.00 0.00 8,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,141.00
สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นายมนัส เจียมภูเขียว 212,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,283.00
สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพม. เขต 30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,495.00 138,495.00
สพป.นครพนม เขต 1  181,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,970.00
สพป.นครพนม เขต 2  100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพม. เขต 22  52,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,399.00
สพป.นครราชสีมา เขต 1  นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพป.นครราชสีมา เขต 2  นายสง่า จันทร์วิเศษ 100,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,220.00
สพป.นครราชสีมา เขต 3  นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย 70,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,772.00
สพป.นครราชสีมา เขต 4  นายปราโมทย์ แสนกล้า 285,153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,153.00
สพป.นครราชสีมา เขต 5  นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย 123,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,682.00
สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.นครราชสีมา เขต 7  นายพีรพงศ์ สุรเสน 38,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 41,215.00
สพม. เขต 31  นายกิตติ บุญเชิด 486,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,218.00
สพป.บึงกาฬ  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 73,000.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นายสุชิต ชมภูวงศ์ 50,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,350.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นายศักดา จันทร์ฝอย 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพม. เขต 32  นายรณชัย สุขสมบูรณ์ 163,367.00 0.00 11,890.00 0.00 0.00 0.00 120.00 175,377.00
สพป.มหาสารคาม เขต 1  60,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,690.00
สพป.มหาสารคาม เขต 2  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.มหาสารคาม เขต 3  49,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,548.00
สพม. เขต 26  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.มุกดาหาร  50,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,430.00
สพป.ยโสธร เขต 1  นายอดุลย์ กองทอง 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.ยโสธร เขต 2  นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 29,000.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  62,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,399.00
สพม. เขต 27  160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00
สพป.เลย เขต 1  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.เลย เขต 2  87,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,748.00
สพป.เลย เขต 3  5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
สพม. เขต 19  20,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 53,000.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี 25,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,599.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นายธีระพงศ์ บุษบงก์ 93,461.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 231,350.00 0.00 354,811.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 146,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,320.00 165,520.00 315,977.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี 34,933.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,500.00 0.00 142,433.00
สพม. เขต 28  นายภัทธศาสน์ มาสกุล 78,843.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,843.00
สพป.สกลนคร เขต 1  150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 195,000.00
สพป.สกลนคร เขต 2  88,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,216.00
สพป.สกลนคร เขต 3  103,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,350.00
สพม. เขต 23  30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.สุรินทร์ เขต 1  นายคำปุ่น บุญเชิญ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.สุรินทร์ เขต 2  นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางภานิชา อินทร์ช้าง 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพม. เขต 33  นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.) 150,301.00 5,000.00 15,000.00 2,200.00 2,000.00 27,000.00 1,600.00 203,101.00
สพป.หนองคาย เขต 1  31,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,679.00
สพป.หนองคาย เขต 2  50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพม. เขต 21  20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  15,483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,483.00
สพป.อำนาจเจริญ  นายธนัญชัย สายสุด 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 1  120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 2  20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 3  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 4  48,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,830.00
สพม. เขต 20  40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นายถาวร คูณิรัตน์ 63,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,252.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นายวิชัย แสงศรี 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 3  ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ 53,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,556.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นายเธียนไท คำล้าน 10,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพม. เขต 29  นายพิทยา ไชยมงคล 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
รวม 5,262,815.00 35,000.00 107,540.00 2,200.00 2,000.00 426,420.00 244,735.00 6,080,710.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน