รายงานการรับบริจาคเงินสดและอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้ ภาคอิสาน
คลิกตรงชื่อเขตเพื่อเข้าดูรายการบริจาครายย่อย...
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริจาคเงินสด มูลค่า(บาท) รวมทั้งสิ้น
วัสดุอุปกรณ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแบบเรียน ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ อาหารสำเร็จรูป อื่นๆ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นายยงยุทธ พรหมแก้ว 23,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,470.00
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก) 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพม. เขต 24  นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ 136,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,152.00
สพป.ขอนแก่น เขต 1  นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.ขอนแก่น เขต 2  นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00
สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายสนอง สุดสะอาด 35,394.00 30,000.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,594.00
สพป.ขอนแก่น เขต 4  นายบวร เทศารินทร์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.ขอนแก่น เขต 5  นายวสันต์ สัตยคุณ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพม. เขต 25  นายอดิศักดิ์ มุ่งชู 126,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,274.00
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายธนชน มุทาพร 172,691.00 0.00 8,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,141.00
สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นายมนัส เจียมภูเขียว 212,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,283.00
สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพม. เขต 30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,495.00 138,495.00
สพป.นครพนม เขต 1  181,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,970.00
สพป.นครพนม เขต 2  นายประสงค์ สุภา 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพม. เขต 22  นายมงคล รุณธาตุ 52,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,399.00
สพป.นครราชสีมา เขต 1  นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพป.นครราชสีมา เขต 2  นายสง่า จันทร์วิเศษ 100,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,220.00
สพป.นครราชสีมา เขต 3  นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย 70,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,772.00
สพป.นครราชสีมา เขต 4  นายปราโมทย์ แสนกล้า 285,153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,153.00
สพป.นครราชสีมา เขต 5  นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย 123,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,682.00
สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.นครราชสีมา เขต 7  นายพีรพงศ์ สุรเสน 38,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 41,215.00
สพม. เขต 31  486,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,218.00
สพป.บึงกาฬ  นายอนุกูล ทองนุ้ย 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 73,000.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นายสุชิต ชมภูวงศ์ 50,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,350.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นายศักดา จันทร์ฝอย 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพม. เขต 32  นายรณชัย สุขสมบูรณ์ 163,367.00 0.00 11,890.00 0.00 0.00 0.00 120.00 175,377.00
สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางสุภารีย์ โพนเงิน 60,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,690.00
สพป.มหาสารคาม เขต 2  ดร.ชนาธิป สำเริง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.มหาสารคาม เขต 3  นายชัยณรงค์ แสงคำ 49,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,548.00
สพม. เขต 26  นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.มุกดาหาร  นายมารุต อุปนิสากร 50,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,430.00
สพป.ยโสธร เขต 1  นายอดุลย์ กองทอง 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.ยโสธร เขต 2  นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ดร.สกล คามบุศย์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 29,000.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นายอนันต์ พันนึก 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นายสุภาพ วงษามาตย์ 62,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,399.00
สพม. เขต 27  ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00
สพป.เลย เขต 1  นายรอง ปัญสังกา 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.เลย เขต 2  นายพลชัย ชุมปัญญา 87,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,748.00
สพป.เลย เขต 3  นายพิสุทธิ์ แสนเมือง 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
สพม. เขต 19  นายไพโรจน์ พรมสอน 20,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 53,000.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี 25,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,599.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นายธีระพงศ์ บุษบงก์ 93,461.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 231,350.00 0.00 354,811.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 146,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,320.00 165,520.00 315,977.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี 34,933.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,500.00 0.00 142,433.00
สพม. เขต 28  นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 78,843.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,843.00
สพป.สกลนคร เขต 1  150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 195,000.00
สพป.สกลนคร เขต 2  นายไพรวัลย์ จันทะนะ 88,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,216.00
สพป.สกลนคร เขต 3  นายทินกร อินทะนาม 103,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,350.00
สพม. เขต 23  นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.สุรินทร์ เขต 1  นายคำปุ่น บุญเชิญ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.สุรินทร์ เขต 2  นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางภานิชา อินทร์ช้าง 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพม. เขต 33  นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.) 150,301.00 5,000.00 15,000.00 2,200.00 2,000.00 27,000.00 1,600.00 203,101.00
สพป.หนองคาย เขต 1  นายอภิชัย ทำมาน 31,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,679.00
สพป.หนองคาย เขต 2  นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพม. เขต 21  นายสมใจ วิเศษทักษิณ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นายเกิดมี สอนเมือง 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  ดร.เจริญ ราชโสภา 15,483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,483.00
สพป.อำนาจเจริญ  นายธนัญชัย สายสุด 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 1  นายภัญญู ภูริศรี 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 2  นายพรชัย โพคันโย 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 3  นายรัฐอิสรา กงวงษ์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 4  นายวิทยา ประวะโข 48,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,830.00
สพม. เขต 20  นายมรกต กลัดสอาด 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นายโกวิท เพลินจิตต์ 63,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,252.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นายเธียนไท คำล้าน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 3  ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์ 53,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,556.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ 10,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นายถาวร คูณิรัตน์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพม. เขต 29  นายพิทยา ไชยมงคล 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
รวม 5,262,815.00 35,000.00 107,540.00 2,200.00 2,000.00 426,420.00 244,735.00 6,080,710.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน