รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง4212924331112211
2ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ431210243331112111
3ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย4312101433112211
4ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า4212614433112111
5ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม41121124331112211
6ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด431210144331112211
7ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน42127142331112211
8ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น441210244331112211
9ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์4312824233111211
10ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์43121024432112211
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย431210244331112211
12ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ441210242331112211
13ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)41243121
14ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นาง43121024433112211
15ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี4112724133112111
16ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์431210244331112211
17ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม4124141311211
18ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี431211241331112111
19ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์43129244331112111
20ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน4112424133112111
21ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์43129244331112111
22ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์431292433311211
23ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์431210244331112211
24ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง431210244331112211
25ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ43121024433111221
26ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร431211243331112211
27ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว43129242331112211
28ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร41127241331112111
29ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด431210244331112211
30ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง431210244331112211
31ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา4312924433112211
32ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่441212244331112211
33ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์431210242331112211
34ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม4312924133112211
35ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์431210242331112211
36ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ441211244331112211
37ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี431211243331112211
38ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย431212244331112211
39ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์431210242331112211
40ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข431212244331112211
41ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา43129244331112211
42ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา441212244331112211
43ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง431210241331112111
44ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน431210242331112211
45ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี421224233111211
46ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย4312924331112211
47ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน43121024333112211
48ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง42121014433112111
49ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ431272433311121
50ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์4112614131211
51ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก4312122443311112211
52ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์4312101433311221
53ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว431211243331112111
54ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2431210244331112211
55ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ4412102443311112211
56ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ431210244331112211
57ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ41121024331112211
58ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์431212244331112111
59ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช431210244331112211
60ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา42129241331112211
61ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร431210243331112111
62มัธยมศึกษา 314312814231111221
63มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์4312814231111221
64มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)431261433111121
65มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 44121014431111221
66มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล441271413111221
67มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค431284431111221
68มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู43129144311112211
69มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด4312814331111221
70มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์41128413111221
71มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ41123141311221
72มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก431274231111211
73มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์441211144331112211
74มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์42123443111221
75มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์4312714331111221
76มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ421251433111211
รวม 304 207 0 912 674 121 304 210 0 228 186 69 76 61 2 152 123 0 76 57 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/09/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน