รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง4312103443311122111
2ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ4312103443311122111
3ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย4312103443311122111
4ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า441212344331122111
5ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย4312123443311122111
6ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์4312113443311122111
7ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน431271423311122111
8ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น4412103443311122111
9ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์4312112433311122111
10ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์431210344331122111
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย4312103443311122111
12ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ4412103443311122111
13ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)4212413121
14ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง4312103443311122111
15ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี4312103443311122111
16ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์4312103443311122111
17ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม41242413112111
18ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี4412123443311122111
19ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์4312113443311122111
20ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน431282443311122111
21ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์4312103443311122111
22ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์4312103433311122111
23ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์4312103443311122111
24ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง4312103443311122111
25ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ431210344331112211
26ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร4312113443311122111
27ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว4312103443311122111
28ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร4212103433311121111
29ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด4312103443311122111
30ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง4312103443311122111
31ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา43129344331122111
32ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่4412123443311122111
33ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์431210344331112211
34ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายสนอง สุดสะอาด431210344331122111
35ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์4312103443311122111
36ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ4412113443311122111
37ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี4312112443311122111
38ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย4312123443311122111
39ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์4312103443311122111
40ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข4312123443311122111
41ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา4312103443311122111
42ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา4412123443311122111
43ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง4312103443311122111
44ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน4312103433311122111
45ประถมศึกษาหนองคาย 2นางละออตา พงษ์ฤทัศน์4312122443311122111
46ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย4312103443311122111
47ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน4312103443311122111
48ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง4312123443311122111
49ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ4312103443311122111
50ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์43121034433112211
51ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก43121234433111122111
52ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์43121024333112211
53ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว4312113443311122111
54ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก)4312103443311122111
55ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ44121034433111122111
56ประถมศึกษาสกลนคร 14312103443311122111
57ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ431212344331112211
58ประถมศึกษาสกลนคร 3นายทินกร อินทะนาม4412123443311121111
59ประถมศึกษานครพนม 14312103443311122111
60ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา431210344331112211
61ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร4312103443311122111
62มัธยมศึกษา 314312824331111221
63มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์4312824431111221
64มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)4312824431111221
65มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 44121024431111221
66มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล4412724431111221
67มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค4312824431111221
68มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู43129244311112211
69มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด4312814331111221
70มัธยมศึกษา 19นายไพโรจน์ พรมสอน431282443111221
71มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ421261443111221
72มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก4312834431111211
73มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์441212244331112211
74มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์4312714431111221
75มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์4312614431111221
76มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ421262433111211
รวม 304 233 0 912 738 199 304 288 0 228 194 69 76 71 2 152 144 0 76 60 56
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน