รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง4312103443311122111
2ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ4312103443311122111
3ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย4312103443311122111
4ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า441212344331122111
5ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย4312123443311122111
6ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์4312113443311122111
7ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน431271423311122111
8ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น4412103443311122111
9ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์4312112433311122111
10ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์431210344331122111
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย4312103443311122111
12ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ4412103443311122111
13ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)4212413121
14ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง4312103443311122111
15ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี4312103443311122111
16ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์4312103443311122111
17ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม41242413112111
18ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี4412123443311122111
19ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายถาวร คูณิรัตน์4312113443311122111
20ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายวิชัย แสงศรี431282443311122111
21ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ4312103443311122111
22ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายเธียนไท คำล้าน4312103433311122111
23ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข4312103443311122111
24ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง4312103443311122111
25ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ431210344331112211
26ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร4312113443311122111
27ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว4312103443311122111
28ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร4212103433311121111
29ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด4312103443311122111
30มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด4312824331111221
31มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์4312824431111221
32มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)4312824431111221
33มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล44121024431111221
34มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล4412724431111221
35มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค4312824431111221
รวม 140 106 0 420 328 91 140 128 0 105 87 32 35 33 0 70 65 0 35 27 28
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน