รายงานข้อมูล จุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.
ข้อมูลแสดงการรายงานจุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานจุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น ๑๘ หัวข้อรายงาน
1.นโยบายฯข้อ1 2.นโยบายฯข้อ2 3.นโยบายฯข้อ3 4.นโยบายฯ-ข้อ4 5.นโยบายฯ-ข้อ5 6.นโยบายฯข้อ6 7.นโยบายฯข้อ7 8.นโยบายฯข้อ8 9.นโยบายฯข้อ9 10.นโยบายฯข้อ10 11.นโยบายฯข้อ11 12.นโยบายฯข้อ12 13.นโยบายฯข้อ13 14.นโยบายฯข้อ14 15.จุดเน้นฯข้อ1(1.1) 16.จุดเน้นฯข้อ1(1.2) 17.จุดเน้นฯข้อ1(1.3) 18.จุดเน้นฯข้อ 2
ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง11111111111111111111111111111111111
2ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ111111111111111111111111111111111
3ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย1111111111111111111111
4ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า111111111111111111111111111111111111
5ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย1111111111111111111111111111111111
6ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์11111111111111111111111111111111111
7ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน11111111111111111111111111
8ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น1111111111111111111111111111111111
9ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์111111111111111111111
10ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์1111111111111111111111111111111111
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย111111111111111111111111111111
12ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ11111111111111111111111111
13ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)111111111111111111
14ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง111111111111111111111111111111111
15ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี11111111111111111111111111111111
16ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์11111111111111111111111111111111111
17ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม1111111111111111111
18ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี111111111111111111111111111111111111
19ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายถาวร คูณิรัตน์111111111111111111111111111111
20ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายวิชัย แสงศรี1111111111111111111111
21ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ11111111111111111111111
22ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายเธียนไท คำล้าน1111111111111111111111111111
23ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข1111111111111111111111111111111111
24ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง1111111111111111111111111
25ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ111111111111111111111111111111
26ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร11111111111111111111111111
27ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว1111111111111111111111111111111
28ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร11111111111111111111111111
29ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด1111111111111111111111111111111111
30มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด11111111111111111111111
31มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์1111111111111111111111111111111
32มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)11111111111111111111111111111
33มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล1111111111111111111111111111111
34มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล11111111111111111111111
35มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค1111111111111111111111111111
รวม 35 0 0 35 0 0 35 24 0 35 0 0 35 22 0 35 0 0 35 25 0 35 0 0 35 29 0 35 0 0 35 20 0 35 0 0 35 17 0 35 0 0 35 26 0 35 0 0 35 21 0 35 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน