รายงานข้อมูล จุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.
ข้อมูลแสดงการรายงานจุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานจุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น ๑๘ หัวข้อรายงาน
1.นโยบายฯข้อ1 2.นโยบายฯข้อ2 3.นโยบายฯข้อ3 4.นโยบายฯ-ข้อ4 5.นโยบายฯ-ข้อ5 6.นโยบายฯข้อ6 7.นโยบายฯข้อ7 8.นโยบายฯข้อ8 9.นโยบายฯข้อ9 10.นโยบายฯข้อ10 11.นโยบายฯข้อ11 12.นโยบายฯข้อ12 13.นโยบายฯข้อ13 14.นโยบายฯข้อ14 15.จุดเน้นฯข้อ1(1.1) 16.จุดเน้นฯข้อ1(1.2) 17.จุดเน้นฯข้อ1(1.3) 18.จุดเน้นฯข้อ 2
ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง11111111111111111111111111
2ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ1111111111111111111111
3ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย11111111111111111111
4ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า1111111111111111111111111
5ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม1111111111111111111
6ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด111111111111111111111111111111111
7ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน1111111111111111111111111
8ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น11111111111111111111111111111111
9ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์111111111111111111
10ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์1111111111111111111111111111111111
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย111111111111111111111111111111
12ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ111111111111111111111
13ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)111111111111111111
14ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นาง111111111111111111111111111111
15ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี11111111111111111111
16ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์11111111111111111111111111111
17ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม1111111111111111111
18ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี1111111111111111111111111111
19ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์11111111111111111111111111111
20ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน1111111111111111111
21ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์11111111111111111111
22ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์111111111111111111111111111
23ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์1111111111111111111111111111111111
24ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง1111111111111111111111111
25ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ111111111111111111111111111111
26ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร11111111111111111111111
27ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว1111111111111111111111111111
28ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร1111111111111111111111
29ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด11111111111111111111111111111111
30ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง1111111111111111111111111111111
31ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา1111111111111111111111111111
32ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่111111111111111111111111111111111111
33ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์1111111111111111111111111111111111
34ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม11111111111111111111
35ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์11111111111111111111111111
36ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ1111111111111111111111111111111111
37ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี1111111111111111111111111111111111
38ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย1111111111111111111111111111111111
39ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์111111111111111111111111111111111
40ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข111111111111111111111111111111111
41ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา1111111111111111111111111111111
42ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา1111111111111111111111111111111111
43ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง111111111111111111111111111111111
44ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน1111111111111111111111111111111111
45ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี111111111111111111111
46ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย111111111111111111
47ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน11111111111111111111111
48ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง11111111111111111111111
49ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ111111111111111111111
50ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์1111111111111111111
51ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก111111111111111111111111111111111111
52ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์1111111111111111111111111
53ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว11111111111111111111111111111111
54ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2111111111111111111111111
55ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ111111111111111111111111111111
56ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ11111111111111111111
57ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ1111111111111111111
58ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์111111111111111111
59ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช1111111111111111111111111111111
60ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา111111111111111111111
61ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร1111111111111111111111
62มัธยมศึกษา 311111111111111111111111
63มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์1111111111111111111111111111
64มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)11111111111111111111111111
65มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 1111111111111111111111111111
66มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล111111111111111111111
67มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค1111111111111111111111111111
68มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู11111111111111111111111111111111
69มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด1111111111111111111111111
70มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์111111111111111111
71มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ1111111111111111111111
72มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก1111111111111111111111111
73มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์11111111111111111111111111111111111
74มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์11111111111111111111
75มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์11111111111111111111111
76มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ111111111111111111
รวม 76 0 0 76 0 0 76 37 0 76 0 0 76 41 0 76 0 0 76 47 0 76 0 0 76 46 0 76 0 0 76 27 0 76 0 0 76 25 0 76 0 0 76 49 0 76 0 0 76 35 0 76 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/09/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน