เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
1.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1นางฐิตารีย์ ตัณฑะสุวรรณะผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานการเงินและสินทรัพย์085-6824296
2.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1นางสาวสมคิด สุดทะเลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-2556063
3.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
4.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2นางนภัสภรณ์ โลหณุตผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087-2445920
5.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2นายพิเชฐ ไผครบุรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-720-9232
6.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2นางภคมน เอื้อมเก็บผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
7.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2นายสรายุทธ กล้าไพรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0862484289
8.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3นางสาวอรดา อบสุนทรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0933232515
9.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081 062 3433
10.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4นางฐิตชนันท์ บวรพิวัฒน์เมธาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน092 4942655
11.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4นางโสริญา เอียดจุ้ยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086 2534544
12.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5นางสาวมะลิดา หงษ์ทองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0986248356
13.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5นางศจี จิตสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0862592831
14.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
15.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6นางสุภัทรา แอนโทนี่ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0819778772
16.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6นางสาวปชัญญา มามิมนต์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ089-945-5888
17.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7นางศรัณยาพร วงศ์ธนากูณฑ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0955972218
18.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7นางสาวผาณิต เภสัชชะผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0899177286
19.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7นางสาวอรุณี บุตรศรีภูมิผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0939320418
20.มัธยมศึกษานครราชสีมานางสุวรรณี ศิริวัฒน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08 1966 2995
21.มัธยมศึกษานครราชสีมานางสาววันทิตา ทะลาสีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08 4439 0742
22.มัธยมศึกษานครราชสีมาผู้ดูแลหลักระบบอีมี
23.มัธยมศึกษานครราชสีมาผู้ดูแลหลักระบบอีมี
24.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1นางสาวพรนิมิต โล้นพรมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0890128585
25.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
26.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
27.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2นายอภิชาติ เพ็งโนนยางผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ0883257987
28.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2นางนิชธิมา เพ็งโนนยางผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
29.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2นางสาววรรฤดี คำศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
30.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นางกิ่งกาญจน์ ป้องจิตใสผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ
31.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นางสาวกิตติกาญจน์ สอนกระโทกผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
32.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นางนงนภา แสนหาญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
33.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4นางสาวธิดารัตน์ จันทะกลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0922505376
34.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4นางดุจดาว ธำรงคประดิษฐ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
35.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4นางสาวณัฐชยา ลิไธสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
36.มัธยมศึกษาบุรีรัมย์นางสาวฑติพร เหิดขุนทดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0990322032
37.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน044 -518351
38.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1นางสาวพิชญ์สินี คุณสุวรรณ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน044 -518351
39.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1นางอารีย์ สมเป็นผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน044-518351
40.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
41.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2นายทองพูน วิวาสุขุผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร0924367434
42.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2นางสาววรรณิสา พิมพายับผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0879958355
43.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0819764674
44.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกรผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0848346668
45.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นางธมลวรรณ พลังผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน088-3503459
46.มัธยมศึกษาสุรินทร์นางปาณิศา นิเลิศรัมย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0914539226
47.มัธยมศึกษาสุรินทร์นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ0899492160
48.มัธยมศึกษาสุรินทร์นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0856398942
49.มัธยมศึกษาสุรินทร์นางจุไรภรณ์ สิริไสยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0885861804
50.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1นางสุภัท วงค์ศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
51.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
52.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2นางอรอุมา ฤาชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089 5844091
53.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2นายสมยงค์ บุญพบผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที089 4258710
54.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2นายชอบ สมภาคผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร081 9661880
55.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
56.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0897201592
57.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4นางรุ่งอรุณ บุญไวผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0879577862
58.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4นางพัณธิมาภรณ์ ดวงมณีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0883623246
59.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
60.มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรนางสาวดวงดาว จำปาสาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
61.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1นางวาสนา มุสิกสารผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0864652532
62.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1นางฉวีวรรณ วะรงค์ ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0864652532
63.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1นางอุณารัตน์ ลาผ่านผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0864652532
64.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2นางละออง คงมั่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
65.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2นางจงลักษณ์ จรลีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
66.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2นายภูริภัทร เขียวขำผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
67.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3นางวารุณี ผลเพิ่มพูลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
68.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3นายเฉลิมพล สายหอมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
69.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3นางศริพร โภคทรัพย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
70.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธินผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
71.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4นางวิลาวัลย์ ประชุมรักษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน045-321962-132
72.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
73.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
74.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-1548-6084
75.มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญนางอรวรรณ สารพิศผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน088-5826218
76.มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญนางบุญมี พลพิทักษ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-3219045
77.ประถมศึกษายโสธร เขต 1นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0932923919
78.ประถมศึกษายโสธร เขต 1นายศาสตรา แสงชาติผู้ดูแลหลักระบบอีมีพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
79.ประถมศึกษายโสธร เขต 1นางสาวรัติกาล สายโสภาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผนื้้้
80.ประถมศึกษายโสธร เขต 1นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทันผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
81.ประถมศึกษายโสธร เขต 2นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0868759848
82.ประถมศึกษายโสธร เขต 2นายพิษณุ มูลสารผู้ดูแลหลักระบบอีมีครู อันดับ คศ.2
83.ประถมศึกษายโสธร เขต 2นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
84.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1นางสาวสมลักษณ์ ศรียณาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0945306435
85.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวดผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา092-6965951
86.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางจินตนา คงสิมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ096-1964599
87.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางสาวดรุณี อาจปรุผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-8615400
88.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางสาวอรวรรณ แซ่โอ้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน083-2859548
89.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางธิดารัตน์ จิตรธรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน088-5733639
90.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3นางสาวณัฎฐนิช บรรเทากุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0918312899
91.มัธยมศึกษาชัยภูมินายพงศธร ชุยสีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
92.ประถมศึกษาอำนาจเจริญนายธนิต อุทิตสารผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
93.ประถมศึกษาอำนาจเจริญนางนารีทิพย์ วิเศษอุดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
94.ประถมศึกษาอำนาจเจริญนางวัชราภรณ์ จิตรมาศผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
95.ประถมศึกษาอำนาจเจริญนางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน