ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นายพิสิษฐ์ ชดกิ่งผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ..044220975, 0442http://www.korat1.info/อาคารค้ำคูณการศึกษา636 ม.5 เพชรมาตุคลาหัวทะเลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา30000
2.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานคร0 4439 9015http://www.korat2.go.th563 ถ.เพชรมาตุคลา เพชรมาตุคลาจักราชจักราชนครราชสีมา30230
3.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นายกิตติพงศ์ โด่งพิมายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา09024098600-4444-5161http://www.korat3.go.thถนนสุขาภิบาล 14แชะครบุรีนครราชสีมา30250
4.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นายปราโมทย์ แสนกล้าผอ.สพป.สระบุรี เขต 2095 9653551044 41997http://www.Korat-ed4.comเลขที่ 345หมู่ที่ 5มิตรภาพลาดบัวขาวสีคิ้วนครราชสีมา30340
5.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นายจัตุพร บุญระดมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0-4420-81540-4420-8154http://www.korat5.go.thเลขที่ 118หมู่ที่12ด่านขุนทด - หนองสรวงด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา30210
6.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายสนอง สุดสะอาดผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6044-461672044-462009http://www.nma6.go.th.thสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6666นิเวศรัตน์ (ถนนหมายเลย 202)ด่านช้างบัวใหญ่นครราชสีมา30120
7.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นายพีรพงศ์ สุรเสนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา089 86332000 4430 0177http://www.korat7.go.thต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา227 หมู่ 21พิมาย - ชุมพวงชุมพวงชุมพวงนครราชสีมา30270
8.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่นรอง ผอ.สพป.บร 20-4461-10130-4462-0277http://www.brm1.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 150อิสาณในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์31000
9.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 20 4467 07000 4467 0700http://www.br2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2451หมู่ 3อำนวยกิจประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์31140
10.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 นายสุชิต ชมภูวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0-4463-5410-4463-4542http://area.obec.go.th/buriram3/สพท.บุรีรัมย์ เขต 377 หมู่ที่ 4-นางรองนางรองบุรีรัมย์31110
11.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุร044689445044689095http://www.br4.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4โรงเรียนตงศิริพุทไธสงพุทไธสงบุรีรัมย์31120
12.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายคำปุ่น บุญเชิญผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 30-4451-44230-4451-3245http://www.srn1.obec.go.th/บริเวณโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"348 หมู่ที่ 20 บ้านหนองโตงพัฒนาสุรินทร์ - ปราสาทนอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์32000
13.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา08460322620-4459-9232http://www.srn2.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2219 หมู่ 1ศรีรัตน์รัตนบุรีรัตนบุรีสุรินทร์32130
14.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นางภานิชา อินทร์ช้าง044-552347044-552052http://www.surin3.go.thบริเวณโรงเรียนปราสาทหมู่ที่ 2โชคชัย - เดชอุดมกังแอนปราสาทสุรินทร์32140
15.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรีผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3http://www.sisaketedu1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1360 หมู่ 5รัตนวงษาหนองครกเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ33000
16.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ 0-4569-15330-4569-1532http://www.osea2.go.th กำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ33120
17.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรมผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3045671259045671333http://www.ssk3.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 369 ม.8หนองฉลองขุขันธ์ศรีสะเกษ33140
18.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวีรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 10982264269045-810561http://www.sskedu4.go.th/_3ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ33110
19.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายโกวิท เพลินจิตต์ผอ.สพป.อบ.1081-95544490-4524-2320http://ubn1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1เลขที่ 199สุรศักดิ์ในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี34000
20.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นายเธียนไท คำล้านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา045-482412045-481210http://202.143.164.107/home.phpสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2-ตระการ-พนาขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี34130
21.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0897705457045426547http://www.ubn3.go.th/เลขที่ 79 หมู่ 14 บ้านคำยางสถิตย์นิมานกาลโพธิ์ไทรพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี34110
22.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์รอง ผอ. สพป.หนองคาย เขต 1081 9646817http://area.obec.go.th/ubonratchathani4--คำน้ำแซบวารินชำราบวารินชำราบอุบลราชธานี34190
23.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายถาวร คูณิรัตน์0814717053อุบลราชธานี34160
24.ประถมศึกษายโสธร เขต 1 นายอดุลย์ กองทองผอ.สพท.ยโสธร เขต 1045 711419045 711419www.yst1.go.thบ้านสำราญ111 หมู่ 1แจ้งสนิทสำราญเมืองยโสธร35000
25.ประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะรอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ045789477045789477http://www.yst2.obec.go.thอำเภอกุดชุม0วารีราชเดชกุดชุมกุดชุมยโสธร35140
26.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน มุทาพรรอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 20-4481-6520-4481-1658http://area.obec.go.th/chaiyaphum1/สนามบินในเมืองเมืองชัยภูมิ36000
27.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2ภูเขียว-ชุมแพผักปังภูเขียวชัยภูมิ36110
28.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชรรอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3044056385044056387http://www.chaiyaphum3.go.th1ชัยภูมิ-สีคิ้วหนองบัวใหญ่จัตุรัสชัยภูมิ36130
29.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ นายธนัญชัย สายสุดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0-4551-19840-4551-1917http://www.amnat-ed.go.thเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ230 หมู่ 7สุขาภิบาล 1บุ่งเมืองอำนาจเจริญ37000
30.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 นายเกิดมี สอนเมืองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 409567257370-4231-1660http://nb1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต1113/4อุดร-เลยลำภูเมืองหนองบัวลำภู39000
31.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ดร.เจริญ ราชโสภาผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 20-4235-95630-4235-9563http://www.nb2.go.thโรงเรียนหนองบัวคำแสนหมู่ 6 บ้านภูน้อยอุดร - เลยนากลางนากลางหนองบัวลำภู39170
32.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 0 4324 6663- 50 4323 6530http://www.kkzone1.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1264 หมู่ 13ศูนย์ราชการในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น40000
33.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา043-273774043-273774http://area.obec.go.th/khonkaen2/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2มิตรภาพบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่น40110
34.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 นายศุภสิน ภูศรีโสมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา043-414201,0434043-414201kkn3.go.thเมืองพล-ชัยภูมิลอมคอมพลขอนแก่น40120
35.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 นายบวร เทศารินทร์ผอ.มหาสารคาม เขต 2043-441913043-441913http://www.kkn4.obec.go.thอำเภอน้ำพอง86 หม่ 5มิตรภาพน้ำพองน้ำพองขอนแก่น40310
36.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นายวสันต์ สัตยคุณรอง ผอ.สพป.0-4331-25050-4331-2850http://www.kkn5.obec.go.thสพป.ขอนแก่น เขต 5120 หมู่ 9มลิวรรณชุมแพชุมแพขอนแก่น40130
37.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายภัญญู ภูริศรีผอ.สพป.หนองคาย เขต 2042-222041042-221677http://www.udn1.go.th/สพป.อด.เขต 17/7โพศรีหมากแข้งเมืองอุดรธานี41000
38.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายพรชัย โพคันโยผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 20-42334-5750-4233-4517http://www.udesa2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต505อุ่มจานกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี41110
39.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นายรัฐอิสรา กงวงษ์0-4226-11560-4226-1186http://www.udonthani3.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต3265 หมู่ 11เทศบาล 1หนองหานหนองหานอุดรธานี41130
40.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นายวิทยา ประวะโขผอ.ร.ร.สังกัด กทม.0422812990 4228 2505http://www.udon4.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 425 หมู่ 8ชนบทบำรุงบ้านผือบ้านผืออุดรธานี41160
41.ประถมศึกษาเลย เขต 1 นายรอง ปัญสังกาผอ.สพป.แพร่ 208-1260-12800-4281-1697http://www.loei1.go.th210เลย-เชียงคานเมืองเมืองเลยเลย42000
42.ประถมศึกษาเลย เขต 2 นายพลชัย ชุมปัญญารอง ผอ.สพป.สกลนคร 30899448424042-810904htt://www.loei2.go.thวังสะพุง256 ม.3มะลิวรรณศรีสงครามวังสะพุงเลย42130
43.ประถมศึกษาเลย เขต 3 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง042-810495042-810496http://www.loei3.go.th439โคกงามด่านซ้ายเลย42120
44.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นายอภิชัย ทำมานผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1042 - 411332042 - 411294http://www.nkedu1.go.thบริเวณศูนย์ราชการ-มิตรภาพหนองกอมเกาะเมืองหนองคายหนองคาย43000
45.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0-4247-19340-4247-1310http://www.nongkhai2.go.th4442โพนพิสัย-บึงกาฬจุมพลโพนพิสัยหนองคาย43120
46.ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1 นายอนุกูล ทองนุ้ยรองผอ.สพป.สกลนคร30-4249-12470-4249-1345http://www.bki.ictbk.netสำนักงานประถมศึกษาอำเภอบึงกาฬเดิม511 หมู่ 7ชาญสินธุ์วิศิษฐ์เมืองหนองคาย38000
47.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นางสุภารีย์ โพนเงินรอง ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต1-0-4371-1202http://www.mkarea1.go.thสพป.มหาสารคาม เขต 185ศรีสวัสดิ์ดำเนินตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม44000
48.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ดร.ชนาธิป สำเริงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0954911459043 - 798043http://www.mkarea2.comต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จมหาสารคาม147สมารักษ์หนองแสงวาปีปทุมมหาสารคาม44120
49.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายชัยณรงค์ แสงคำผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3043762363043762363http://www.mkarea3.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3354ศรีโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม44140
50.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดร.สกล คามบุศย์ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 20 4351 30030 4351 4014http://www.roiet1.go.th/สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1รณชัยชาญยุทธในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด45000
51.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นายอนันต์ พันนึกผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 20 436249510 43624952http://www.ret2.obec.go.th123 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ123 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิปัทมานนท์สระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด45130
52.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสุภาพ วงษามาตย์ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 30435713880 4357 2342http://www.roiet3.go.th/644-โพนทอง - หนองพอกแวงโพนทองร้อยเอ็ด45110
53.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1043-812121043-811211http://www.ksn1.obec.go.th/99/7-สนามบินกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์46000
54.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก)0-4388-9534http://kalasin2.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2312 ม.4ฮ่องฮี-กระนวนห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์46170
55.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ0-4386-91040-4386-9583http://www.kalasin3.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 371 หมู่ 4ห้วยผึ้ง - นาคูนิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งกาฬสินธุ์46240
56.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นายเทวรัฐ โตไทยะผอ.สพท.สกลนคร เขต 1042-970135042-970134http://www.sakonarea1.com/ในเขตเทศบาลถนนนิตโยธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร47000
57.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายไพรวัลย์ จันทะนะผอ.สพป.ลำปาง เขต 2042722319-24042721155http://www.sakon2.go.thเขตพื้นที่สกลนครเขต 2917ส่วนราชการสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร47110
58.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายจุฬา ชิณวงศ์ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2042-792131-5042-791205http://www.sakonnakhon3.go.th/ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส530เดื่อเจริญวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร47120
59.ประถมศึกษานครพนม เขต 1 0-4251-23380-4251-1566http://www.nkpedu1.org/เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 135กลางเมืองในเมืองเมืองนครพนมนครพนม48000
60.ประถมศึกษานครพนม เขต 2 นายประสงค์ สุภาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0-4259-94350-4259-9096http://www.nkp2.go.thบ้านปฎิรูป10 หมู่ที่ 9ศรีสงคราม - ท่าดอกแก้วศรีสงครามศรีสงครามนครพนม48150
61.ประถมศึกษามุกดาหาร นายมารุต อุปนิสากรผอ.สพป.นครพนม เขต 10-42611-5230-42613-040www.mukdahan.orgเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร17วิวิธสุรการมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร49000
62.มัธยมศึกษา เขต 31 044 395225 044 395224http://www.mattayom31.go.th/505โคกกรวด-หนองปลิง โคกกรวด เมืองนครราชสีมานครราชสีมา30280
63.มัธยมศึกษา เขต 32 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา044-612408044-612664www.ssbr.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215นิวาศในเมืองเมือง บุรีรัมย์31000
64.มัธยมศึกษา เขต 33 นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0814709416044-713465http://www.secondary33.go.th/บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน197 หมู่ที่ 20สุรินทร์-ปราสาทนอกเมืองเมืองสุรินทร์32000
65.มัธยมศึกษา เขต 28 นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) รองผู้อำนวยการ สพท. มัธยมศึกษา เขต 28045613372045613379www.mskyt28.infoสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28917/20วันลูกเสือหนองครกเมืองฯศรีสะเกษ33000
66.มัธยมศึกษา เขต 29 นายพิทยา ไชยมงคลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ045-422186045-422185http://www.secondary29.go.thบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด9เลี่ยงเมืองกุดลาดเมืองอุบลราชธานี34000
67.มัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัคผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา044056767044056768http://www.sesao30.go.th393/2 ม.9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ393/2 ม.9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิชุมชนขี้เหล็กใหญ่ต.ในเมืองอ.เมืองชัยภูมิ36000
68.มัธยมศึกษา เขต 25 นายอดิศักดิ์ มุ่งชูผอ.สพม.25098-5853198043-255367www.kksec.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25473 หมู่ 2มะลิวัลย์บ้านทุ่มเมืองขอนแก่น40000
69.มัธยมศึกษา เขต 20 นายมรกต กลัดสอาดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา042-123173042-123174http://www.sesa.20.go.th796เลี่ยงเมืองบ้านจั่นเมืองอุดรธานี41000
70.มัธยมศึกษา เขต 19 นายไพโรจน์ พรมสอนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา042870409042870410www.sesao19.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19334 หมู่ 4 บ้านฟากนา-นาอานเมืองเลย42000
71.มัธยมศึกษา เขต 21 นายสมใจ วิเศษทักษิณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา042-421074042-421094http://www.sesao21.go.th/374 6มิตรภาพหนองกอมเกาะเมืองหนองคายหนองคาย43000
72.มัธยมศึกษา เขต 26 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนกโรงเรียนมหาวิชานุกูล-เลี่ยงเมือง มค.-รอ.แวงน่างเมืองมหาสารคามมหาสารคาม44000
73.มัธยมศึกษา เขต 27 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา08-1380-3619043-515414www.secondary27.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต ๒๗๔๖เทวาภิบาลในเมืองเมืองร้อยเอ็ด45000
74.มัธยมศึกษา เขต 24 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์รอง.ผอ. สพม.30 (ชัยภูมิ)081-9551507043-810620https://sesao24.go.th/web/ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุถีนานนท์ต.โพนทองเมือง กาฬสินธ์ุกาฬสินธุ์46000
75.มัธยมศึกษา เขต 23 นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์รอง ผอ. สพม. เขต 23042-728118042-728119www.sesarea23.go.thถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร-ไอทียูธาตุเชิงชุมเมืองสกลนคร47000
76.มัธยมศึกษา เขต 22 นายมงคล รุณธาตุผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา042513973042520940www.secondary22.go.th42ถนนปิยะมหาราชาลัยตำบลในเมืองเมืองนครพนมนครพนม48000